Uitbreiding steun- en herstelpakket

Uitbreiding steun- en herstelpakket

Het is een zware tijd voor ondernemers. Zeker nu de regering de coronamaatregelen opnieuw heeft verzwaard en we al langere tijd in lockdown zitten. De meeste ondernemers hebben hun reserves inmiddels opgebruikt. Daarom heeft het kabinet het steun- en herstelpakket fors uitgebreid. Hiervoor is een totaalbedrag van 7,6 miljard euro uitgetrokken.

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

De TVL wordt uitgebreid, waardoor meer ondernemingen hier aanspraak op kunnen maken. Dit houdt in dat ondernemers in het eerste en tweede kwartaal van 2021 aanspraak kunnen maken op 85% van de vaste lasten, gerelateerd aan het omzetverlies. Hiervoor moet het omzetverlies minstens 30% zijn.

Eerder was de TVL alleen voor ondernemers met maximaal 250 werknemers. Deze eis wordt losgelaten, zodat ook grotere bedrijven aanspraak kunnen maken op TVL. Daarnaast gaat het maximale subsidiebedrag voor TVL omhoog van €90.000 naar €330.000 voor het MKB en zelfs naar €400.000 voor niet-MKB. Dit geldt vanaf het eerste kwartaal van 2021.

Om ook kleine ondernemers verder te ondersteunen, wordt het minimale subidiebedrag verhoogd. Dit gaat van €750 naar €1.500.

Voorraadvergoeding detailhandel

Door de verlenging van de lockdown blijven veel winkels zitten met bijvoorbeeld moeilijk verkoopbare wintercollecties. Daarom wordt de voorraadvergoeding voor de detailhandel verlengd en verhoogd. In het eerste kwartaal van 2021 zal de subsidie een opslag van 21% bovenop het vastelastenpercentage van de TVL vormen, met een maximum van €200.000. Eerder was dit slechts 5,6%.

Starters komen nu ook in aanmerking voor tegemoetkoming

Ook voor starters die tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen, komt er nu een regeling. De regeling zal zo veel mogelijk op de TVL gebaseerd zijn en geldt zowel voor het eerste als het tweede kwartaal van 2021. Starters tussen 1 januari en 15 maart 2020 kunnen voor het eerste kwartaal van 2021 in aanmerking komen voor de reguliere TVL. Voor het tweede kwartaal zullen zij gebruik moeten maken van aparte startersregeling. De invulling van de regeling moet nog worden bepaald. Het loket voor deze regeling hoopt het kabinet in mei 2021 te kunnen openen.

NOW

De subsidie voor de NOW-regeling wordt verhoogd van 80% naar 85% van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft gelijk, namelijk 10%. De aanvraag voor NOW voor het eerste kwartaal van 2021 kan aangevraagd worden vanaf 15 februari. Lees hier meer over NOW 4.

Tozo

Vanaf 1 februari 2021 kunnen ondernemers de uitkering aanvragen, met terugwerkende kracht, voor de maand ervoor. Zo werkt dit ook de maanden erna. De verlengde Tozo gaat in vanaf 1 april. Aanvankelijk zou hierbij sprake zijn van een vermogenstoets, maar hier zit het kabinet toch vanaf. De terugwerkende kracht (aanvragen voor de maand ervoor) blijft ook bij de verlengde Tozo.

Garantiefonds voor evenementen

Zodat organisatoren alvast aan de slag kunnen met het organiseren van evenementen, vanaf een moment dat dat weer verantwoord is, komt er een garantiefonds. Bij het moment waarop de regering verwacht dat dit weer verantwoord is, wordt nu gedacht aan 1 juli 2021. De exacte invulling van die garantiefonds moet nog worden uitgewerkt.

Belastingmaatregelen

De periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging daarvan kunnen aanvragen tot 1 juli 2021. De datum waarop zij weer moeten terugbetalen, schuift eveneens op. Dit wordt 1 oktober 2021. De belastingschuld mogen zij in 36 maanden terugbetalen.

Als onderdeel van het Time-out arrangement (TOA) wil de Belastingdienst soepeler gaan kijken naar het kwijtschelden van belastingschulden, als een terugbetalingsregeling niet voldoende is. Dit zou in het tweede kwartaal van 2021 klaar moeten zijn. In afwachting hiervan zal de Belastingdienst reeds ingediende saneringsverzoeken aanhouden als de ondernemer daarom vraagt.

De werkkostenregeling wordt dit jaar verruimd, net als vorig jaar. Hiermee kunnen werkgevers bijvoorbeeld thuiswerkkosten van medewerkers vergoeden. Ook kunnen werkgevers tot 1 april 2021 de bestaande vaste reiskostenvergoeding onbelast vergoeden.

Omdat ondernemers ook dit jaar te maken kunnen hebben met een omzetdaling als gevolg van de coronacrisis, kan ook dit jaar weer het zogenaamde gebruikelijk loon lager vastgesteld worden. De voorwaarden die hieraan verbonden zijn, zijn nieuw en vergelijkbaar met die van de andere steunmaatregelen.

Ook het urencriterium dat wordt gebruikt voor het maken van bepaalde aftrekposten wordt wegens de coronacrisis opnieuw versoepeld tot 1 juli 2021. Ook verschillende andere belastingmaatregelen worden versoepeld tot die datum. Het gaat hier bijvoorbeeld om het btw-nultarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van een betaalpauze voor de hypotheekverplichtingen.

Overige maatregelen

  • Kreditfaciliteit voor ondernemers die gebruik willen maken van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), als onderdeel van TOA.
  • De steunmaatregelen amateursport worden verlengd.
  • De tijdelijke coronamaatregelen voor studenten in het mbo, hbo en wo worden verlengd tot en met augustus 2021.
  • Middelgrote land- en tuinbouwbedrijven komen niet in aanmerking voor de verhoging van de TVL door Europese bepalingen.
  • Afspraken gemaakt met decentrale overheden over compensatie van extra uitgaven en derving van inkomsten, worden verlengd naar het tweede kwartaal van 2021.

Vragen?