Sociaal en Cultureel Planbureau: ‘Meer aandacht nodig voor scholing bij werkgevers’

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft de meest recente editie van het onderzoek Arbeidsmarkt in kaart gepubliceerd. Dit onderzoek richt zich op de opvattingen van werkgevers over werknemersopleidingen en -ontwikkeling. Ondanks de prominente plaats van Leven Lang Ontwikkelen op de maatschappelijke en politieke agenda, is het percentage werkenden dat deelneemt aan opleidingen of cursussen in de afgelopen tien jaar afgenomen.

Verschillen tussen sectoren

Uit de gegevens van 2021 blijkt dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen organisaties, zowel qua sector als organisatieomvang. Bijvoorbeeld, 16% van de werkgevers in de bouwsector en 51% van de werkgevers bij de overheid stellen dat werknemers zelf verantwoordelijk zijn voor het volgen van relevante opleidingen en cursussen. Dit standpunt wordt gedeeld door grote organisaties met meer dan 100 werknemers.

Bedrijven willen meer investeren in kennis en vaardigheden

Bedrijven geven er tevens de voorkeur aan om minder te investeren in personeelsrotatie (het wisselen van taken of functies) en meer in het vergaren van externe kennis en vaardigheden. Verder blijken er aanzienlijke verschillen te zijn tussen sectoren met betrekking tot het aanbieden van opleidingen en cursussen onder werktijd. In de transportsector is 29% van de werkgevers hier positief over, terwijl dit percentage binnen de overheid slechts 4% bedraagt.

POP of POB aanbieden

Om werknemersvaardigheden te ontwikkelen, kunnen werkgevers persoonlijke ontwikkelplannen (POP) of persoonlijke opleidingsbudgetten (POB) aanbieden. Het aandeel werkgevers dat POP’s aanbiedt, is constant gebleven op 40%, terwijl het aandeel dat POB’s aanbiedt tussen 2011 en 2021 is gestegen van 14% naar 19%. Binnen de bouw- en transportsector worden POB’s minder gebruikt dan in zorg, overheid en onderwijs. Ook blijkt dat kleinere organisaties minder vaak POP’s of POB’s aanbieden.

Alternatieve kennisverwerving

Als alternatieve kennisverwerving binnen bedrijven wordt taakroulatie (het uitvoeren van verschillende taken) of jobrotatie (het wisselen van functies of afdelingen) gebruikt. Tussen 2019 en 2021 daalde het aantal bedrijven dat koos voor jobrotatie van 28,1% naar 20,7%, terwijl het aandeel dat taakroulatie koos nagenoeg gelijk bleef (49,1% in 2019 en 50,5% in 2021).

Lees hier meer over het onderzoek.