FAQ

Welke regelingen en subsidies zijn er?

Regelingen

Als een werkgever iemand met een arbeidsbeperking aanneemt kan het risico op uitval groter zijn dan normaal. De werkgever kan dan gebruik maken van de no-riskpolis. Bij ziekte betaalt UWV de polis uit aan de werkgever en de werkgever blijft bij ziekte het loon van de werknemer doorbetalen. De hoogte van de vergoeding hangt af van de cao of van het soort dienstverband. UWV doet de ziekmelding bij de gemeente en de gemeente ontvangt ook een melding van UWV bij volledig herstel. Een werkgever die iemand in dienst neemt die na 1 januari 2018 56 jaar of ouder is, wordt ook met de no-riskpolis gecompenseerd als deze werknemer ziek wordt.

Een proefplaatsing is mogelijk als er nog twijfel is over het functioneren van een medewerker met een arbeidsbeperking. De nieuwe werknemer krijgt dan gewoon zijn of haar uitkering doorbetaald, de werkgever hoeft dan nog geen salaris te betalen. Een proefplaatsing is alleen voor iemand met een uitkering. Tijdens de proefperiode wordt de loonwaarde vastgesteld. Deze proefperiode duurt één maand, maximaal twee maanden.

LKV met een maximale tegemoetkoming van € 6.000 per jaar voor een periode van drie jaar, is voor werkgevers die iemand in dienst nemen die valt onder

  1. oudere werknemers met een uitkering
  2. werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering
  3. werknemers met een arbeidsbeperking
  4. arbeidsongeschikte werknemers die herplaatst zijn

Bekijk voor de actuele stand van zaken de websites van UWV (www.uwv.nl) en de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl). 

LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Het maximale LIV is € 2.000 per jaar.

Bekijk voor de actuele stand van zaken de websites van UWV (www.uwv.nl) en de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl). 

De tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (Jeugd-LIV) bedraagt maximaal € 3.286,40.

Bekijk voor de actuele stand van zaken de websites van UWV (www.uwv.nl) en de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl). 

Een werkgever die niet precies weet welke taken in zijn of haar bedrijf geschikt zijn voor iemand met een arbeidsbeperking kan functiecreatie laten toepassen. Vaak zijn er in een bedrijf veel eenvoudige deeltaken die iemand met een arbeidsbeperking heel goed kan uitvoeren. Een functiecreatie-expert van WSP Haaglanden adviseert de werkgever over het anders inrichten van werkprocessen en het afsplitsen van taken.

Werkvoorzieningen worden ingezet als mensen met een arbeidsbeperking dit nodig hebben om te kunnen werken.

Er zijn vier soorten:

• Vervoersvoorziening

• Aanpassing werkplek (meeneembaar en niet-meeneembaar)

• Intermediaire voorzieningen

• Jobcoaching (intensieve begeleiding op de werkplek

Als een werkgever iemand met een verminderde arbeidsproductiviteit als gevolg van een handicap of ziekte aanneemt, laat WSP Haaglanden een gecertificeerde loonwaardemeting uitvoeren door een van onze specialisten. Zij kijken hoe hoog de productiviteit is ten opzichte van een collega met volledige arbeidsproductiviteit. Is die productiviteit bijvoorbeeld 70% dan betaalt de werkgever 70% van het salaris. De overheid vult het salaris vervolgens aan tot 100% van het minimumloon.

Subsidies

Iemand met een arbeidsbeperking is vaak niet in staat om zelfstandig 100% van het wettelijk minimumloon te verdienen. Dit kan bijvoorbeeld een schoolverlater zijn van het praktijkonderwijs (PrO/VSO). Voor deze minder productieve medewerker kan de werkgever loonkostensubsidie (LKS) ontvangen van de gemeente. Dit wordt vastgesteld door middel van een loonwaardemeting. Het verschil in productiviteit wordt dan gecompenseerd. De loonkostensubsidie die de werkgever ontvangt is het verschil tussen de vastgestelde loonwaarde en maximaal 100% van het wettelijk minimumloon. Een loonwaarde-expert van WSP Haaglanden bepaalt de loonwaarde op de werkplek.

De Leerwerkcheque kan ingezet worden als een werkgever een jonge werkzoekende tussen 16 en 27 jaar, in dienst neemt. Deze jongere kan zo maximaal zes maanden aan de slag bij een bedrijf in hun vakgebied om ervaring op te doen, daarnaast krijgt de jongere aanvullende scholing.