Privacy bij het RMT Haaglanden

Het RMT Haaglanden vindt uw privacy belangrijk en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Daarom hebben wij de belangrijkste zaken met betrekking tot privacy in deze verklaring voor u op een rijtje gezet.

Wat is het RMT en welke partijen zijn bij het RMT betrokken?

Het regionaal Mobiliteitsteam Haaglanden (RMT Haaglanden) is een regionale netwerksamenwerking van sociale partners, Rijksoverheid, regiogemeenten, UWV, werkgeversorganisaties zoals MKB Den Haag en VNO-NCW, onderwijs en SBB. Zij maakt voor werknemers, werkzoekenden en ondernemers in de regio Haaglanden een soepele overgang naar (nieuw) werk mogelijk.

Het RMT staat klaar voor mensen die hun baan zijn verloren of dreigen te verliezen en voor hen die moeilijk een baan kunnen vinden

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
o Gegevens over de persoon: namen, geboortedatum, adresgegevens,
contactgegevens
o Opleidingsgegevens
o Gegevens over het arbeidsverleden
o Gegevens over de huidige arbeidssituatie
o Arbeidsmarktbemiddelingsgegevens
o Gegevens over de inzet van de crisisdienstverlening werkfitbehoud, aanvullende crisisdienstverlening of scholing via praktijkleren in het MBO
o Of de betrokkene valt onder de doelgroep van de banenafspraak

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
o Wij hebben als doel werkloosheid zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Waar werkloosheid dreigt, wordt ingezet op een duurzame stap van werk naar werk.

o De basis van deze gegevensverwerking ligt in het voldoen aan een wettelijke
verplichting; de Ministeriële regeling te weten nr.2021-0000050409 d.d. 22 maart
2021.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die door de partijen in het RMT worden verwerkt in het kader van deze samenwerking worden, op grond van artikel 14 van de Ministeriële Regeling, ten hoogste
drie maanden na de datum van afronding van de dienstverlening werkfitbehoud, aanvullende crisis-dienstverlening en scholing via praktijkleren in het mbo bewaard, of ten hoogste drie maanden na de datum van verwerking, bedoeld in artikel 13, vijfde lid van de Ministeriële Regeling. Deze bewaartermijnen worden gehanteerd mits er geen prevalerende
wetgeving van toepassing is op basis waarvan wij uw gegevens langer dienen te bewaren.

Maken wij gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Het RMT Haaglanden neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen daarom passende maatregelen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo werken wij onder meer met beveiligde verbindingen en encryptie. Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens
nooit verstrekken aan derden, tenzij wet- en regelgeving ons hiertoe verplichten.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevens- overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek
kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens richten tot de Functionaris Gegevensbescherming, te bereiken via rmt@wsphaaglanden.nl

Wij reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Als wij niet aan deze termijn kunnen voldoen dan zijn wij verplicht u dit (met redenen) te laten weten. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Contact

Voor vragen, opmerkingen of nadere toelichting kunt u uw verzoek richten aan de Functionaris Gegevensbescherming, te bereiken via rmt@wsphaaglanden.nl
Kijk voor meer informatie over RMT Haaglanden op www.rmthaaglanden.nl