Mensgerichte oplossingen voor krapte op de arbeidsmarkt

Meer mensgerichte oplossingen nodig voor krapte arbeidsmarkt

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft een kennisnotitie gepubliceerd met oplossingsrichtingen voor de krapte op de arbeidsmarkt, die momenteel in veel (essentiële) sectoren een groot tekort aan medewerkers veroorzaakt. Het planbureau constateert dat ondanks de intentie om op een meer integrale manier naar dit vraagstuk te kijken, er nog steeds versnippering dreigt in concreet beleid. Daarom is het belangrijk dat de aanpak van arbeidsmarktkrapte rekening houdt met de brede welvaart. In het artikel worden drie kansrijke oplossingsrichtingen voorgesteld, die uitgaan van brede welvaart.

Kansrijke oplossingsrichtingen voor de krappe arbeidsmarkt

  1. Meer oog voor de kwaliteit van werk: onderzoek toont aan dat mensen bereid zijn meer te werken als ze zinvol werk doen en de verschillende rollen die ze hebben, kunnen combineren. Kwaliteitsvol werk is een kansrijkere oplossing dan financiële prikkels die de overheid voorstelt.
  1. Een inclusieve arbeidsmarkt: de arbeidsmarkt moet toegankelijk worden gemaakt voor mensen die nu nog buiten het arbeidsproces staan, zoals migranten en statushouders, 55-plussers en mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Dit vraagt niet alleen om nieuwsgierigheid naar talenten en perspectieven, maar ook om ruimte te maken voor nieuwe manieren van werken.
  1. Het maken van keuzes vanuit het perspectief van brede welvaart: in tijden van krapte op de arbeidsmarkt moeten keuzes worden gemaakt over welke sectoren en functies prioriteit moeten krijgen. Dit vraagt om een integrale en samenhangende interdepartementale aanpak vanuit een breed welvaartskader.

Meer inclusie op de arbeidsmarkt

De genoemde oplossingsrichtingen zijn niet alleen gericht op het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt, maar ook op het creëren van een betere werkomgeving en het vergroten van de inclusiviteit van de arbeidsmarkt. Deze oplossingen kunnen bijdragen aan een betere balans tussen werk en privéleven en kunnen de kwaliteit van leven van werknemers verbeteren.

Oplossingsrichtingen in samenhang bekijken en implementeren

Het SCP benadrukt dat het van groot belang is om deze oplossingsrichtingen in samenhang te bekijken en te implementeren. Alleen op die manier kan een duurzame oplossing worden gevonden voor de krapte op de arbeidsmarkt en kan een betere balans tussen werk en privéleven worden gerealiseerd. Het SCP roept daarom op tot een brede maatschappelijke discussie over de toekomst van werk en de rol van werk in onze samenleving.

Lees hier het originele artikel bij HaaglandenInZicht