Meer mensen in WW in regio Haaglanden

Iets meer mensen in WW in regio Haaglanden

Meer mensen in WW in regio Haaglanden

In januari heeft UWV in Haaglanden 7.282 WW-uitkeringen verstrekt, wat een toename van 2,9% is ten opzichte van december, maar een daling van 17,8% ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal personen met een uitkering neemt gestaag af, wat leidt tot relatief weinig kandidaten voor vacatures bij werkgevers. Meer dan honderd beroepen hebben al minstens vier jaar krapte, waardoor ze als structureel krap worden beschouwd. Meer dan de helft van deze beroepen zijn gericht op bouw, industrie of techniek, met ongeveer 2.800 openstaande vacatures. Daarnaast zijn er structurele tekorten in de ICT- en zorgsectoren, met respectievelijk 1.700 en 1.200 openstaande vacatures op dit moment. Deze beroepen bieden goede kansen voor werkzoekenden. Werkgevers kunnen de krapte aanpakken door nieuw talent aan te trekken en het werk anders te organiseren, terwijl het ook belangrijk is om bestaande personeel te behouden.

Lichte toename WW-uitkeringen

Aan het einde van januari 2023 heeft UWV in Haaglanden 7.282 WW-uitkeringen aan werkzoekenden verstrekt. Deze maandelijkse stijging van 2,9% betekent een toename van 204 WW-uitkeringen. Dit is een normale trend, omdat tijdelijke contracten meestal eindigen in december, wat zorgt voor een lichte stijging van het aantal uitkeringen. Daarnaast is er minder werk beschikbaar in de tuinbouw en bouwsector. In januari namen vooral de uitkeringen toe voor agrarisch personeel, technisch personeel (voornamelijk hulpkrachten in de bouw & industrie en schilders) en leidinggevend personeel.

Vergeleken met vorig jaar is er sprake van een daling van 17,8%, oftewel 1.581 uitkeringen. Het WW-percentage, dat het aantal WW-uitkeringen afzet tegenover de beroepsbevolking, is met 1,6% net zo laag als in heel Nederland.

Meer dan de helft vacatures moeilijk vervulbaar

Eind 2022 was er in de regio sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt, zoals blijkt uit het Jaaroverzicht 2022 voor Haaglanden. Werkgevers hebben grote moeite om personeel te vinden, aangezien werkzoekenden nauwelijks beschikbaar zijn en zelden precies over de gevraagde kwalificaties beschikken. Het werkgeversonderzoek van UWV bevestigt dit beeld: bijna 60% van de ontstane vacatures was in 2022 moeilijk vervulbaar volgens werkgevers. Om werkgevers met personeelstekorten te helpen, heeft UWV een notitie opgesteld met 27 oplossingen. Hierbij gaat het om het aantrekken van nieuw talent, het anders organiseren van werk en het binden en boeien van medewerkers.

Kansen vooral in technische, ICT-, onderwijs- en zorgberoepen

Werkzoekenden hebben op een zeer krappe arbeidsmarkt veel kansen, vooral in beroepen zoals techniek, ICT, onderwijs en zorg, en ook in zeer complexe administratieve beroepen. Deze beroepen worden al vier jaar als ‘kansrijk’ voor werkzoekenden bestempeld en zullen naar verwachting ook in de nabije toekomst krap blijven. Dit zijn zogenaamde ‘structureel kansrijke beroepen’ omdat ze minder afhankelijk zijn van schommelingen in de economische groei. In Haaglanden zijn er bijvoorbeeld veel voorkomende vacatures in deze richtingen, zoals monteurs, elektriciens en installateurs, productieplanners en medewerkers technische dienst (elektro) in de technieksector, en ontwerpers en architecten van ICT-systemen, programmeurs en developers van ICT en securityspecialisten in de ICT-sector. Andere voorbeelden zijn AA-, assistent- en registeraccountants, controllers, auditors, compliance officers en juristen in de financieel-juridische sector, leerkrachten basisonderwijs en docenten vo en mbo voor zowel taalkundige als exacte vakken in het onderwijs, en woonbegeleiders gehandicaptenzorg, verzorgenden IG, verpleegkundigen en huishoudelijk medewerkers in de zorgsector.

Persoonlijke ontmoetingen

UWV Haaglanden zet zich in voor duurzame werkrelaties door werkgevers en werkzoekenden bij elkaar te brengen. Dit gebeurt tijdens verschillende evenementen op de regionale arbeidsmarkt, georganiseerd door UWV alleen of in samenwerking met partners. Op 9 februari 2023 vond de banenmarkt ‘Maak werk van Talent’ plaats, in samenwerking met World Horti Center. Tijdens deze markt gingen 400 werkzoekenden in gesprek met werkgevers uit verschillende sectoren.

Volgens Dennis Hartman, adviseur van UWV Haaglanden, wordt het steeds moeilijker om vacatures te vervullen. Om personeelstekorten aan te pakken, helpt UWV werkgevers om werk anders te organiseren, medewerkers te binden en te boeien, en nieuw talent aan te trekken. Hartman heeft in de praktijk gezien dat persoonlijke ontmoetingen tussen werkgevers en werkzoekenden goed werken. De klik tussen werkgever en kandidaat is namelijk het allerbelangrijkst. Dit vormt een goede basis om te kijken wat de mogelijkheden zijn. De banenmarkt ‘Maak werk van talent’ was daarom erg succesvol.

Op 16 maart organiseert UWV voor de tweede keer de UWV Meet & Match en op 30 maart organiseren zij samen met Den Haag Werkt en Obeperkt aan de slag de Meet&Greet XXL. Ook bij deze evenementen staat de ontmoeting tussen werkzoekenden en werkgevers centraal.