HaaglandenInZicht - gezond en veilig werken in de toekomst

Gezond en veilig werken in de toekomst

HaaglandenInZicht - gezond en veilig werken in de toekomst

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en TNO hebben onlangs een horizonscan gepubliceerd waarin ze de impact van ontwikkelingen in de komende 20 jaar op gezond en veilig werken onderzoeken. De scan identificeert zes belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de werkomgeving: de vergrijzing van de beroepsbevolking, globalisering, individualisering, robotisering, klimaatverandering en toename van regelgeving.

Thema’s van de horizonscan

De scan richt zich op vijf strategische thema’s die relevant zijn voor de toekomst van gezond en veilig werken: Het eerste thema is de kansen en risico’s van technologische ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen hebben veel impact en zijn vaak gerelateerd aan andere ontwikkelingen, zoals de energietransitie en globalisering. De scan identificeert echter ook onzekerheid in de toepassing van technologie. 

Het tweede strategische thema is de toename van mentale belasting als gevolg van veranderingen in en buiten het werk, wat kan leiden tot baanonzekerheid en afnemende autonomie. Het derde thema is de veranderende autonomie van werkenden, die bepalend is voor betrokkenheid, leren en ontwikkelen en werkplezier, en van invloed is op het mentale welzijn. Externe ontwikkelingen zoals technologie en regelgeving kunnen de autonomie van werkenden beïnvloeden.

Het vierde thema is het belang van blijven leren tijdens en naast het werk, met de nadruk op de noodzaak van continue ontwikkeling van vaardigheden in een veranderende werkomgeving. Ten slotte richt het vijfde thema zich op de opeenstapeling van risico’s voor kwetsbare groepen, zoals lageropgeleiden en mantelzorgers.

Verkenning van de toekomst

De horizonscan is slechts een eerste stap in een meerjarige verkenning van de toekomst van gezond en veilig werken. Het is belangrijk om voorbereid te zijn op de mogelijke gevolgen van de ontwikkelingen en om strategieën te ontwikkelen om de negatieve impact te minimaliseren en de positieve impact te maximaliseren. Dit vereist samenwerking tussen verschillende belanghebbenden, waaronder werkgevers, werknemers, overheden en onderzoekers. Het is ook belangrijk om rekening te houden met de diversiteit van de arbeidsmarkt en de behoeften van verschillende groepen werknemers.

Lees hier het originele artikel bij HaaglandenInZicht