Arbeidsmarktinformatie en de coronacrisis

Door de coronacrisis is ook op de arbeidsmarkt veel veranderd. Op de website van UWV vindt u alle actuele arbeidsmarktinformatie over bijvoorbeeld kansrijke beroepen en krijgt u inzicht in de regionale vraag- en aanbodcijfers. Lees meer over de coronacrisis en bekijk onze arbeidsmarktinformatie.

Mobiliteitsteam Van-werk-naar-werk

Regionaal mobiliteitsteam helpt mensen snel weer aan werk

De regio Haaglanden gaat een nieuw mobiliteitsteam opstarten om te voorkomen dat mensen langdurig werkloos raken. Het wordt een uitbreiding van de bestaande samenwerking tussen de gemeenten in de regio, UWV, sociale partners, onderwijsinstellingen en SBB. Voor mensen die door de crisis werkloos worden en niet op eigen kracht werk kunnen vinden, kan het mobiliteitsteam straks extra dienstverlening inzetten. Zo komen er meer mogelijkheden voor omscholing naar ander werk. Daarnaast komt er extra inzet om bedrijven waar de werkgelegenheid afneemt te koppelen aan bedrijven die juist extra mensen nodig hebben.

Den Haag heeft als centrumgemeente de verantwoordelijkheid genomen om dit proces met UWV te begeleiden. Samenwerking is nodig om de gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt zoveel mogelijk te beperken.

Werkloosheid in de regio neemt toe

De omvang van de werkloosheid valt nu nog mee. Toch is het aantal mensen dat nu al een uitkering heeft bij UWV of de gemeente een stuk hoger dan een jaar geleden. De verwachting is dat de werkloosheid de komende periode nog verder zal stijgen.

Het aantal WW-uitkeringen in arbeidsmarktregio Haaglanden is 29% hoger dan een jaar eerder. Dit is nagenoeg gelijk aan de landelijke stijging (28%).

Regionale samenwerking

In het Regionaal Werkbedrijf werken de gemeenten Delft, Rijswijk, Westland, Midden-Delfland en Den Haag samen met UWV, sociale partners, onderwijsinstellingen en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Deze partners hebben gehoor gegeven aan de oproep van het ministerie van SZW om op regionaal niveau een mobiliteitsteam in te richten.

Meer informatie?

Uitbreiding steun- en herstelpakket

Het is een zware tijd voor ondernemers. Zeker nu de regering de coronamaatregelen opnieuw heeft verzwaard en we al langere tijd in lockdown zitten. De meeste ondernemers hebben hun reserves inmiddels opgebruikt. Daarom heeft het kabinet het steun- en herstelpakket fors uitgebreid. Hiervoor is een totaalbedrag van 7,6 miljard euro uitgetrokken.

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

De TVL wordt uitgebreid, waardoor meer ondernemingen hier aanspraak op kunnen maken. Dit houdt in dat ondernemers in het eerste en tweede kwartaal van 2021 aanspraak kunnen maken op 85% van de vaste lasten, gerelateerd aan het omzetverlies. Hiervoor moet het omzetverlies minstens 30% zijn.

Eerder was de TVL alleen voor ondernemers met maximaal 250 werknemers. Deze eis wordt losgelaten, zodat ook grotere bedrijven aanspraak kunnen maken op TVL. Daarnaast gaat het maximale subsidiebedrag voor TVL omhoog van €90.000 naar €330.000 voor het MKB en zelfs naar €400.000 voor niet-MKB. Dit geldt vanaf het eerste kwartaal van 2021.

Om ook kleine ondernemers verder te ondersteunen, wordt het minimale subidiebedrag verhoogd. Dit gaat van €750 naar €1.500.

Voorraadvergoeding detailhandel

Door de verlenging van de lockdown blijven veel winkels zitten met bijvoorbeeld moeilijk verkoopbare wintercollecties. Daarom wordt de voorraadvergoeding voor de detailhandel verlengd en verhoogd. In het eerste kwartaal van 2021 zal de subsidie een opslag van 21% bovenop het vastelastenpercentage van de TVL vormen, met een maximum van €200.000. Eerder was dit slechts 5,6%.

Starters komen nu ook in aanmerking voor tegemoetkoming

Ook voor starters die tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen, komt er nu een regeling. De regeling zal zo veel mogelijk op de TVL gebaseerd zijn en geldt zowel voor het eerste als het tweede kwartaal van 2021. Starters tussen 1 januari en 15 maart 2020 kunnen voor het eerste kwartaal van 2021 in aanmerking komen voor de reguliere TVL. Voor het tweede kwartaal zullen zij gebruik moeten maken van aparte startersregeling. De invulling van de regeling moet nog worden bepaald. Het loket voor deze regeling hoopt het kabinet in mei 2021 te kunnen openen.

NOW

De subsidie voor de NOW-regeling wordt verhoogd van 80% naar 85% van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft gelijk, namelijk 10%. De aanvraag voor NOW voor het eerste kwartaal van 2021 kan aangevraagd worden vanaf 15 februari. Lees hier meer over NOW 4.

Tozo

Vanaf 1 februari 2021 kunnen ondernemers de uitkering aanvragen, met terugwerkende kracht, voor de maand ervoor. Zo werkt dit ook de maanden erna. De verlengde Tozo gaat in vanaf 1 april. Aanvankelijk zou hierbij sprake zijn van een vermogenstoets, maar hier zit het kabinet toch vanaf. De terugwerkende kracht (aanvragen voor de maand ervoor) blijft ook bij de verlengde Tozo.

Garantiefonds voor evenementen

Zodat organisatoren alvast aan de slag kunnen met het organiseren van evenementen, vanaf een moment dat dat weer verantwoord is, komt er een garantiefonds. Bij het moment waarop de regering verwacht dat dit weer verantwoord is, wordt nu gedacht aan 1 juli 2021. De exacte invulling van die garantiefonds moet nog worden uitgewerkt.

Belastingmaatregelen

De periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging daarvan kunnen aanvragen tot 1 juli 2021. De datum waarop zij weer moeten terugbetalen, schuift eveneens op. Dit wordt 1 oktober 2021. De belastingschuld mogen zij in 36 maanden terugbetalen.

Als onderdeel van het Time-out arrangement (TOA) wil de Belastingdienst soepeler gaan kijken naar het kwijtschelden van belastingschulden, als een terugbetalingsregeling niet voldoende is. Dit zou in het tweede kwartaal van 2021 klaar moeten zijn. In afwachting hiervan zal de Belastingdienst reeds ingediende saneringsverzoeken aanhouden als de ondernemer daarom vraagt.

De werkkostenregeling wordt dit jaar verruimd, net als vorig jaar. Hiermee kunnen werkgevers bijvoorbeeld thuiswerkkosten van medewerkers vergoeden. Ook kunnen werkgevers tot 1 april 2021 de bestaande vaste reiskostenvergoeding onbelast vergoeden.

Omdat ondernemers ook dit jaar te maken kunnen hebben met een omzetdaling als gevolg van de coronacrisis, kan ook dit jaar weer het zogenaamde gebruikelijk loon lager vastgesteld worden. De voorwaarden die hieraan verbonden zijn, zijn nieuw en vergelijkbaar met die van de andere steunmaatregelen.

Ook het urencriterium dat wordt gebruikt voor het maken van bepaalde aftrekposten wordt wegens de coronacrisis opnieuw versoepeld tot 1 juli 2021. Ook verschillende andere belastingmaatregelen worden versoepeld tot die datum. Het gaat hier bijvoorbeeld om het btw-nultarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van een betaalpauze voor de hypotheekverplichtingen.

Overige maatregelen

 • Kreditfaciliteit voor ondernemers die gebruik willen maken van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), als onderdeel van TOA.
 • De steunmaatregelen amateursport worden verlengd.
 • De tijdelijke coronamaatregelen voor studenten in het mbo, hbo en wo worden verlengd tot en met augustus 2021.
 • Middelgrote land- en tuinbouwbedrijven komen niet in aanmerking voor de verhoging van de TVL door Europese bepalingen.
 • Afspraken gemaakt met decentrale overheden over compensatie van extra uitgaven en derving van inkomsten, worden verlengd naar het tweede kwartaal van 2021.

Vragen?

Dit moet u weten over NOW 4

Daar waar eerder de berichten waren dat de coronasteun langzaam afgebouwd ging worden in 2021, is er nu toch een nieuw steunpakket voor het eerste kwartaal van dit jaar. Dit is het gevolg van de tweede golf en de daarbij horende strengere coronamaatregelen. Het land zit vanaf december vorig jaar in lockdown en dit blijft nog zeker tot 9 februari het geval. Daarom is er voor het eerste kwartaal van 2021 NOW 4 opgezet.

NOW 4 aanvragen

De vierde aanvraagperiode van de NOW geeft een tegemoetkoming over de periode januari-februari-maart 2021. Het UWV streeft ernaar om de mogelijkheid te bieden om deze periode van NOW aan te kunnen vragen tussen 15 februari en 14 maart 2021.

De voorwaarden in het kort

Om in aanmerking te komen voor NOW 4 zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

 • U moet een omzetverlies hebben van minstens 20%.
 • Het gaat om een tegemoetkoming van drie maanden. U kunt zelf kiezen of dit vanaf januari, februari of maart is, tenzij u ook NOW 3 hebt ontvangen.
 • Als u tegemoetkoming uit NOW 3 hebt ontvangen, moet NOW 4 op deze periode aansluiten.
 • U ontvangt maximaal 85% van de loonkosten. Aanvankelijk was dit 80%, maar de overheid heeft dit later verhoogd in de uitbreiding steun- en herstelpakket.
 • De loonsom mag maximaal 10% dalen zonder dat dit gevolgen heeft voor de NOW-regeling.
 • Bij ontslag of het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst, hebt u de inspanningsverplichting om de werknemer te begeleiden naar ander werk.
 • Als u een ontslag op bedrijfseconomische redenen aanvraagt, moet u dit ook melden via 088 – 898 20 04.
 • Het maakt niet uit of u eerder NOW heeft ontvangen.

Enquête ZZP NL: perspectief zelfstandig ondernemers

Zelfstandig ondernemers hebben het zwaar in deze tijd. Gelukkig worden zij geholpen door de verschillende Tozo-steunpakketten. De arbeidsmarktregio Haaglanden is benieuwd hoe het zelfstandig ondernemers het afgelopen jaar is vergaan en wat zij verwachten voor de toekomst.

Ben u zelfstandig ondernemer? Vul dan onderstaande enquête in!

De voorwaarden van NOW 3

Gemeenten krijgen meer inzicht in de arbeidsmarkt

ArbeidsmarktInZicht komt met een nieuwe module: de factsheet voor gemeenten. Hierin kunnen gemeenten direct de meest actuele informatie over de arbeidsmarkt in hun gemeente zien. Dit maakt het ook gemakkelijk om met regio’s en provincies gericht samen te werken aan een datagedreven arbeidsmarktbeleid.

Bekijk hier de algemene pagina van deze module.

Bekijk hier de module voor de gemeente Den Haag.

Inzicht in toekenning NOW 1.0 en 2.0

Het UWV heeft een register NOW 1.0 en 2.0 gepubliceerd. Hierin is te zien welke bedrijven een voorschot van de NOW hebben gekregen. HaaglandenInZicht heeft de toekenning inzichtelijk gemaakt per regio. Zo is er in Zuid-Holland bijvoorbeeld aan 10.932 bedrijven NOW toegekend in periode 1.

Lees hier meer over de toekenning van de NOW in onze regio.

Oplossingen voor werkgevers door UWV

Laatste ontwikkelingen coronacrisis op werk.nl