De vijfde periode van NOW: 2 miljard euro aan voorschotten

UWV heeft in totaal bijna 45.000 aanvragen toegekend voor de vijfde periode van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze werkgevers hebben samen zo’n 837 duizend mensen in dienst. Tot nu toe heeft UWV 1,4 miljard euro aan voorschotten overgemaakt aan deze werkgevers. De sectoren horeca en catering, detailhandel en overige commerciële dienstverlening hebben de meeste NOW-toekenning gehad.

Lees hier de voorwaarden voor de vijfde periode NOW.

2 miljard euro aan voorschotten

Van de ruim 45.000 aanvragen voor de vijfde periode van NOW, zijn er 1.440 afgewezen. Zij voldeden niet aan de voorwaarden. Inmiddels hebben alle aanvragers van wie de aanvraag is toegekend de eerste termijn van het voorschot ontvangen. Zo’n voorschot wordt in drie termijnen betaald. Van de tweede en derde termijn is op dit moment een deel ook overgemaakt. De verwachting is dat UWV in totaal zo’n 2 miljard euro aan voorschotten overmaakt voor de vijfde periode NOW. Het gemiddeld opgegeven verwachte omzetverlies is 51,7 procent.

Factsheet over de vijfde periode NOW

UWV heeft een factsheet voor de vijfde periode van de NOW gepubliceerd die inzicht geeft in de toekenningen per sector, arbeidsmarktregio en gemeente. Daarnaast is informatie opgenomen over het aantal toekenningen naar bedrijfsomvang.

 • De sectoren horeca en catering (14.674), overige commerciële dienstverlening (7.422) en detailhandel (5.388) hebben het grootste aandeel in NOW tijdens de vijfde aanvraagperiode;
 • Voor de sector horeca en catering is het voorschotbedrag het grootst (eerste termijn € 149 miljoen), gevolgd door overige commerciële dienstverlening (eerste termijn € 108 miljoen) en vervoer en logistiek (eerste termijn € 98 miljoen);
 • Werkgevers met minder dan 10 werknemers zijn het best vertegenwoordigd. In totaal zijn er 27.530 toekenningen gedaan aan dergelijke werkgevers. Werkgevers met meer dan 250 werknemers zijn slechts goed voor 292 toegekende aanvragen.

Klik hier voor de volledige factsheet (pdf, 238 kB)

Vragen?

Loonkostensubsidie als u iemand uit de bijstand aanneemt

Het zijn onzekere tijden geweest, zowel voor u als werkgever als voor werknemers en werkzoekenden. Een grote groep mensen is in de bijstand terechtgekomen in de afgelopen periode. En daar zitten echt gemotiveerde professionals tussen!

Iemand uit de bijstand aannemen met loonkostensubsidie

Werkse! helpt werkgevers met het zoeken naar passend personeel dat op dit moment in de bijstand zit. En om ervoor te zorgen dat u als werkgever er ook voordeel aan heeft, krijgt u nu de eerste zes maanden gegarandeerd loonkostensubsidie (o.b.v. het minimumloon) als deze mensen langere tijd uit het arbeidsproces zijn geweest. Uw nieuwe medewerker krijgt een normaal salaris. Na een maand of vier wordt er gekeken of de loonwaarde van de medewerker lager dan 100% is. Is dit het geval, dan blijft u loonkostensubsidie ontvangen. Hiermee wordt het productieverlies van de medewerker gecompenseerd tot aan het minimumloon. U komt als werkgever in dat geval ook direct in aanmerking voor een no-riskpolis. Dit is een vergoeding van het UWV voor wanneer de medewerker ziek wordt. Zo ondervindt u er ook op de lange termijn geen nadeel aan als u een werknemer uit de bijstand aanneemt.

Lees meer hierover op de website van Werkse! Of neem direct contact op via 015-2151400 of wsp@werkse.nl.

Vanaf derde periode NOW telt TVL niet meer mee als omzet

De TVL telt vanaf de derde aanvraagperiode van de NOW niet meer mee als omzet. Wanneer u TVL heeft ontvangen, wordt de omzet voor de NOW daarom lager. Dit geldt niet voor de eerste en tweede aanvraagperiode van de NOW. De derde aanvraagperiode van de NOW betreft de periode oktober, november en december 2020.

Derde en vierde aanvraagperiode NOW

Omdat de TVL vanaf de derde aanvraagperiode van de NOW niet meer telt als omzet, wordt het omzetverlies procentueel gezien hoger. Uw definitieve tegemoetkoming kan hierdoor ook hoger uitvallen. Het voorschot dat u heeft ontvangen zal niet veranderen. U kunt uw percentage omzetverlies voor de derde en vierde periode aanpassen wanneer u de definitieve berekening aanvraagt.

Wanneer u TVL heeft ontvangen en om die reden heeft NOW heeft aangevraagd in de derde of vierde aanvraagperiode, dan kunt u alsnog een aanvraag doen. Deze mogelijkheid heeft u tot en met 16 juli 2021. Dit doet u door telefonisch contact op te nemen met UWV. U kunt dit doen tot en met 16 juli 2021 óf, als u NOW vanaf 1 juni 2021 hebt aangevraagd, tot zes weken na de beslissing op uw aanvraag.

Vijfde aanvraagperiode

Heeft u de tegemoetkoming voor de vijfde aanvraagperiode, april, mei en juni 2021, al aangevraagd? U kunt dan het verwachte percentage omzetverlies in uw voorschotaanvraag eenmalig laten veranderen. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met UWV. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om het voorschot ongewijzigd te laten en het juiste percentage in te vullen bij de definitieve berekening.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met UWV via 088 – 898 20 04.

Grote daling aantal online vacatures in de regio

In totaal lag het aantal vacatures in de regio Haaglanden in 2020 bijna 4.000 lager dan het jaar ervoor. Deze daling was vooral sterk te zien in de branches horeca, financiële dienstverlening & onroerend goed en verhuur & overige zakelijke dienstverlening. Op het gebied van beroepsklassen zien we vooral een sterke daling in vacatures voor dienstverlenende beroepen, commerciële beroepen en managers.

Hoewel er natuurlijk ook een aantal beroepsgroepen is die geprofiteerd heeft van de coronacrisis, lijkt het erop dat dit niet altijd te zien is in het aantal openstaande vacatures in deze branches. In de regio zien we alleen een toename in het aantal vacatures in beroepen in de agrarische sector en de sector zorg & welzijn.

Meer weten over de wijzigingen op de arbeidsmarkt het afgelopen jaar?

Arbeidsmarktinformatie en de coronacrisis

Door de coronacrisis is ook op de arbeidsmarkt veel veranderd. Op de website van UWV vindt u alle actuele arbeidsmarktinformatie over bijvoorbeeld kansrijke beroepen en krijgt u inzicht in de regionale vraag- en aanbodcijfers. Lees meer over de coronacrisis en bekijk onze arbeidsmarktinformatie.

Mobiliteitsteam Van-werk-naar-werk

Regionaal mobiliteitsteam helpt mensen snel weer aan werk

De regio Haaglanden gaat een nieuw mobiliteitsteam opstarten om te voorkomen dat mensen langdurig werkloos raken. Het wordt een uitbreiding van de bestaande samenwerking tussen de gemeenten in de regio, UWV, sociale partners, onderwijsinstellingen en SBB. Voor mensen die door de crisis werkloos worden en niet op eigen kracht werk kunnen vinden, kan het mobiliteitsteam straks extra dienstverlening inzetten. Zo komen er meer mogelijkheden voor omscholing naar ander werk. Daarnaast komt er extra inzet om bedrijven waar de werkgelegenheid afneemt te koppelen aan bedrijven die juist extra mensen nodig hebben.

Den Haag heeft als centrumgemeente de verantwoordelijkheid genomen om dit proces met UWV te begeleiden. Samenwerking is nodig om de gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt zoveel mogelijk te beperken.

Werkloosheid in de regio neemt toe

De omvang van de werkloosheid valt nu nog mee. Toch is het aantal mensen dat nu al een uitkering heeft bij UWV of de gemeente een stuk hoger dan een jaar geleden. De verwachting is dat de werkloosheid de komende periode nog verder zal stijgen.

Het aantal WW-uitkeringen in arbeidsmarktregio Haaglanden is 29% hoger dan een jaar eerder. Dit is nagenoeg gelijk aan de landelijke stijging (28%).

Regionale samenwerking

In het Regionaal Werkbedrijf werken de gemeenten Delft, Rijswijk, Westland, Midden-Delfland en Den Haag samen met UWV, sociale partners, onderwijsinstellingen en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Deze partners hebben gehoor gegeven aan de oproep van het ministerie van SZW om op regionaal niveau een mobiliteitsteam in te richten.

Meer informatie?

Uitbreiding steun- en herstelpakket

Het is een zware tijd voor ondernemers. Zeker nu de regering de coronamaatregelen opnieuw heeft verzwaard en we al langere tijd in lockdown zitten. De meeste ondernemers hebben hun reserves inmiddels opgebruikt. Daarom heeft het kabinet het steun- en herstelpakket fors uitgebreid. Hiervoor is een totaalbedrag van 7,6 miljard euro uitgetrokken.

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

De TVL wordt uitgebreid, waardoor meer ondernemingen hier aanspraak op kunnen maken. Dit houdt in dat ondernemers in het eerste en tweede kwartaal van 2021 aanspraak kunnen maken op 85% van de vaste lasten, gerelateerd aan het omzetverlies. Hiervoor moet het omzetverlies minstens 30% zijn.

Eerder was de TVL alleen voor ondernemers met maximaal 250 werknemers. Deze eis wordt losgelaten, zodat ook grotere bedrijven aanspraak kunnen maken op TVL. Daarnaast gaat het maximale subsidiebedrag voor TVL omhoog van €90.000 naar €330.000 voor het MKB en zelfs naar €400.000 voor niet-MKB. Dit geldt vanaf het eerste kwartaal van 2021.

Om ook kleine ondernemers verder te ondersteunen, wordt het minimale subidiebedrag verhoogd. Dit gaat van €750 naar €1.500.

Voorraadvergoeding detailhandel

Door de verlenging van de lockdown blijven veel winkels zitten met bijvoorbeeld moeilijk verkoopbare wintercollecties. Daarom wordt de voorraadvergoeding voor de detailhandel verlengd en verhoogd. In het eerste kwartaal van 2021 zal de subsidie een opslag van 21% bovenop het vastelastenpercentage van de TVL vormen, met een maximum van €200.000. Eerder was dit slechts 5,6%.

Starters komen nu ook in aanmerking voor tegemoetkoming

Ook voor starters die tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen, komt er nu een regeling. De regeling zal zo veel mogelijk op de TVL gebaseerd zijn en geldt zowel voor het eerste als het tweede kwartaal van 2021. Starters tussen 1 januari en 15 maart 2020 kunnen voor het eerste kwartaal van 2021 in aanmerking komen voor de reguliere TVL. Voor het tweede kwartaal zullen zij gebruik moeten maken van aparte startersregeling. De invulling van de regeling moet nog worden bepaald. Het loket voor deze regeling hoopt het kabinet in mei 2021 te kunnen openen.

NOW

De subsidie voor de NOW-regeling wordt verhoogd van 80% naar 85% van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft gelijk, namelijk 10%. De aanvraag voor NOW voor het eerste kwartaal van 2021 kan aangevraagd worden vanaf 15 februari. Lees hier meer over NOW 4.

Tozo

Vanaf 1 februari 2021 kunnen ondernemers de uitkering aanvragen, met terugwerkende kracht, voor de maand ervoor. Zo werkt dit ook de maanden erna. De verlengde Tozo gaat in vanaf 1 april. Aanvankelijk zou hierbij sprake zijn van een vermogenstoets, maar hier zit het kabinet toch vanaf. De terugwerkende kracht (aanvragen voor de maand ervoor) blijft ook bij de verlengde Tozo.

Garantiefonds voor evenementen

Zodat organisatoren alvast aan de slag kunnen met het organiseren van evenementen, vanaf een moment dat dat weer verantwoord is, komt er een garantiefonds. Bij het moment waarop de regering verwacht dat dit weer verantwoord is, wordt nu gedacht aan 1 juli 2021. De exacte invulling van die garantiefonds moet nog worden uitgewerkt.

Belastingmaatregelen

De periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging daarvan kunnen aanvragen tot 1 juli 2021. De datum waarop zij weer moeten terugbetalen, schuift eveneens op. Dit wordt 1 oktober 2021. De belastingschuld mogen zij in 36 maanden terugbetalen.

Als onderdeel van het Time-out arrangement (TOA) wil de Belastingdienst soepeler gaan kijken naar het kwijtschelden van belastingschulden, als een terugbetalingsregeling niet voldoende is. Dit zou in het tweede kwartaal van 2021 klaar moeten zijn. In afwachting hiervan zal de Belastingdienst reeds ingediende saneringsverzoeken aanhouden als de ondernemer daarom vraagt.

De werkkostenregeling wordt dit jaar verruimd, net als vorig jaar. Hiermee kunnen werkgevers bijvoorbeeld thuiswerkkosten van medewerkers vergoeden. Ook kunnen werkgevers tot 1 april 2021 de bestaande vaste reiskostenvergoeding onbelast vergoeden.

Omdat ondernemers ook dit jaar te maken kunnen hebben met een omzetdaling als gevolg van de coronacrisis, kan ook dit jaar weer het zogenaamde gebruikelijk loon lager vastgesteld worden. De voorwaarden die hieraan verbonden zijn, zijn nieuw en vergelijkbaar met die van de andere steunmaatregelen.

Ook het urencriterium dat wordt gebruikt voor het maken van bepaalde aftrekposten wordt wegens de coronacrisis opnieuw versoepeld tot 1 juli 2021. Ook verschillende andere belastingmaatregelen worden versoepeld tot die datum. Het gaat hier bijvoorbeeld om het btw-nultarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van een betaalpauze voor de hypotheekverplichtingen.

Overige maatregelen

 • Kreditfaciliteit voor ondernemers die gebruik willen maken van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), als onderdeel van TOA.
 • De steunmaatregelen amateursport worden verlengd.
 • De tijdelijke coronamaatregelen voor studenten in het mbo, hbo en wo worden verlengd tot en met augustus 2021.
 • Middelgrote land- en tuinbouwbedrijven komen niet in aanmerking voor de verhoging van de TVL door Europese bepalingen.
 • Afspraken gemaakt met decentrale overheden over compensatie van extra uitgaven en derving van inkomsten, worden verlengd naar het tweede kwartaal van 2021.

Vragen?

Dit moet u weten over NOW 4

Daar waar eerder de berichten waren dat de coronasteun langzaam afgebouwd ging worden in 2021, is er nu toch een nieuw steunpakket voor het eerste kwartaal van dit jaar. Dit is het gevolg van de tweede golf en de daarbij horende strengere coronamaatregelen. Het land zit vanaf december vorig jaar in lockdown en dit blijft nog zeker tot 9 februari het geval. Daarom is er voor het eerste kwartaal van 2021 NOW 4 opgezet.

NOW 4 aanvragen

De vierde aanvraagperiode van de NOW geeft een tegemoetkoming over de periode januari-februari-maart 2021. Het UWV streeft ernaar om de mogelijkheid te bieden om deze periode van NOW aan te kunnen vragen tussen 15 februari en 14 maart 2021.

De voorwaarden in het kort

Om in aanmerking te komen voor NOW 4 zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

 • U moet een omzetverlies hebben van minstens 20%.
 • Het gaat om een tegemoetkoming van drie maanden. U kunt zelf kiezen of dit vanaf januari, februari of maart is, tenzij u ook NOW 3 hebt ontvangen.
 • Als u tegemoetkoming uit NOW 3 hebt ontvangen, moet NOW 4 op deze periode aansluiten.
 • U ontvangt maximaal 85% van de loonkosten. Aanvankelijk was dit 80%, maar de overheid heeft dit later verhoogd in de uitbreiding steun- en herstelpakket.
 • De loonsom mag maximaal 10% dalen zonder dat dit gevolgen heeft voor de NOW-regeling.
 • Bij ontslag of het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst, hebt u de inspanningsverplichting om de werknemer te begeleiden naar ander werk.
 • Als u een ontslag op bedrijfseconomische redenen aanvraagt, moet u dit ook melden via 088 – 898 20 04.
 • Het maakt niet uit of u eerder NOW heeft ontvangen.

Enquête ZZP NL: perspectief zelfstandig ondernemers

Zelfstandig ondernemers hebben het zwaar in deze tijd. Gelukkig worden zij geholpen door de verschillende Tozo-steunpakketten. De arbeidsmarktregio Haaglanden is benieuwd hoe het zelfstandig ondernemers het afgelopen jaar is vergaan en wat zij verwachten voor de toekomst.

Ben u zelfstandig ondernemer? Vul dan onderstaande enquête in!

De voorwaarden van NOW 3