Werkgevers let op: vraag definitieve berekening NOW 5 en 6 aan!

Vraag voor 2 juni 2023 de definitieve berekening voor NOW 5 en NOW 6 aan!

Werkgevers in Haaglanden hebben ook tijdens de laatste twee aanvraagperiodes van de NOW-regeling (NOW 5 en 6) financiële steun ontvangen om de gevolgen van de coronacrisis te compenseren. Deze werkgevers hebben nog tot vrijdag 2 juni de tijd om de definitieve berekening op te vragen. UWV doet er alles aan om al deze werkgevers te bereiken om ze eraan te herinneren dat ze tijdig de definitieve berekening aanvragen. In Haaglanden gaat het op 24 mei nog om iets meer dan 900 werkgevers.

Belang van het aanvragen van de definitieve berekening vóór 2 juni

Bij de NOW kregen werkgevers in eerste instantie een voorschot op basis van hun verwachte omzetverlies. Bij de definitieve berekening wordt echter rekening gehouden met de werkelijke loonsom en het daadwerkelijke omzetverlies in de betreffende NOW-periode om te bepalen op welke vergoeding werkgevers recht hebben. Werkgevers hebben tot vrijdag 2 juni de tijd om hun definitief omzetverlies te melden of uitstel aan te vragen voor het overleggen van een derden- of accountantsverklaring.

Randy Eichhorn, projectleider NOW bij het UWV, benadrukt het belang van tijdige informatie van werkgevers: “Als wij geen informatie krijgen van werkgevers, kunnen wij niet vaststellen op welk bedrag zij uiteindelijk recht hebben. Wij moeten in dat geval het voorschot terugvorderen. Werkgevers die daadwerkelijk recht hebben op NOW krijgen te maken met teruggaven als ze niet tijdig de definitieve berekening opvragen. Het zou zonde zijn als werkgevers NOW-steun mislopen, alleen omdat ze de deadline missen. Dat willen we natuurlijk voorkomen.”

Belangrijkste aandachtspunten voor werkgevers in Haaglanden

Voor de 912 werkgevers in Haaglanden die de aanvraag voor de eindberekening nog moeten indienen, is het cruciaal om nu actie te ondernemen, want het verzamelen en aanleveren van de benodigde informatie kost tijd. Eichhorn onderkent dat werkgevers met uiteenlopende uitdagingen worden geconfronteerd, zoals personeelstekorten en hoge energiekosten, die de voltooiing van de aanvraag voor de definitieve berekening kunnen vertragen. Om werkgevers te ondersteunen doet het UWV er wederom alles aan om hen te wijzen op de deadline. Werkgevers worden benaderd per post, e-mail en telefoon. Daarnaast worden zij geïnformeerd via online advertenties, advertenties in vakbladen en radiocommercials. Ervaringen uit het verleden hebben geleerd dat deze aanpak effectief is en werkgevers aanzet tot actie.

Uitstel voor het afronden van een derdenverklaring of accountantsverklaring

Werkgevers die in een periode meer dan 40.000 euro vooruit hebben ontvangen of recht hebben op een eindbedrag van 40.000 euro of meer, hebben een derdenverklaring nodig, bijvoorbeeld van hun accountant. Bij een voorschot of eindbedrag boven de 125.000 euro is een accountantsverklaring vereist. Als het niet mogelijk is om deze verklaring op tijd in te vullen, bijvoorbeeld door een drukke agenda bij accountants, is het weer mogelijk om veertien weken uitstel te krijgen.

NU 5 en 6: een kort overzicht

Eind september 2021 is in eerste instantie de NOW-regeling komen te vervallen. Toen het kabinet in november 2021 de coronamaatregelen echter weer aanscherpte, werd de regeling weer opengesteld. Daarna volgden twee aanvraagperiodes: de zevende NOW-aanvraagperiode (NOW 5) van november tot en met december 2021 en de achtste NOW-aanvraagperiode (NOW 6) van januari tot en met maart 2022.

Minder beroep op NU 5 en 6

In vergelijking met eerdere rondes was er aanzienlijk minder vraag naar NOW 5 en 6. Toch werden in deze twee periodes toch 2.267 werkgevers in Haaglanden ondersteund, met in totaal 3.500 voorschotten ter waarde van 94,1 miljoen euro toegekend. Van deze werkgevers hebben er al 1.355 een aanvraag ingediend voor de definitieve berekening, terwijl 912 werkgevers dit nog moeten doen. Het gaat in totaal om 1.300 voorschotten, met een totaalbedrag van 60,8 miljoen euro.

UWV: personeelstekort in de kinderopvang heeft grote gevolgen

Personeeltekorten in kinderopvang

Werkgevers in de kinderopvang hebben in Haaglanden te maken met een groot tekort aan personeel. De arbeidsmarkt is voor hen zeer krap. In de afgelopen jaren nam het aantal vacatures voor pedagogisch medewerker in de regio toe tot 250 eind 2022, volgens ramingen van UWV. Tegelijkertijd daalde het aantal werkzoekenden in dat beroep tot zo’n 40 personen. Dit heeft grote gevolgen voor andere sectoren. UWV, gemeenten, werkgevers, sector en opleiders in Haaglanden werken samen om werkzoekenden te interesseren en op te leiden om zo het personeelstekort aan te pakken. Ook ministeries, SBB en de sector ontwikkelen een loopbaanpad via praktijkleren in het mbo.

Het belang van voldoende personeel in de kinderopvang

Patricia Ladan, rayonmanager UWV Haaglanden: ‘Alles is met alles verbonden in onze samenleving. Het is een grote winst als de vacatures in de kinderopvang worden vervuld. Want werken er genoeg betrokken medewerkers in de kinderopvang, dan kunnen ouders met een gerust hart naar hun werk. Misschien kunnen ze zelfs een paar uur extra werken waardoor een organisatie nog betere resultaten haalt. Daarom zet UWV zich samen met partners in Haaglanden in om mensen, die graag met en voor kinderen werken, te interesseren én op te leiden voor een baan in de kinderopvang. Leeftijd speelt hierbij geen rol. Een mooi voorbeeld is iemand van in de 60 die via een leer-werktraject met veel passie in de kinderopvang is gaan werken. Zo maken we én de kandidaat, én de werkgever én werkende ouders blij.’

Kinderopvang als maatschappelijke sector

De kinderopvang vervult als maatschappelijke sector een essentiële rol voor het functioneren en de kwaliteit van de samenleving. Werkgevers in álle sectoren kunnen te maken krijgen met een moeizamere vervulling van hun vacatures als kinderopvang onvoldoende beschikbaar is voor huidig en toekomstig personeel. Arbeidspotentieel dat nog aan de kant staat of meer uren wil werken, blijft dan onbenut. Twee derde van de werkgevers in de kinderopvang noemt in een peiling het gebrek aan geschikte kandidaten als één van de belangrijkste oorzaken voor het personeelstekort. Een andere oorzaak die wordt genoemd is het ziekteverzuim in de sector. Oplossingen om het personeelstekort aan te pakken zijn:

Toekomstperspectief en samenwerking

Als de kabinetsplannen worden doorgevoerd om voor alle werkende ouders de kinderopvang bijna helemaal te vergoeden, is de verwachting dat nog meer ouders een beroep doen op kinderopvang. AFB Research voorspelt dan voor 2032 een landelijk personeelstekort van 32.500 personen in de kinderopvang, waarvan zo’n 7.100 in de provincie Zuid-Holland. In werkgebied Haaglanden en Nieuwe Waterweg gaat het om een verwacht tekort van 2.500 personen. Binnen dit werkgebied vallen ook delen van Rijnmond en Zuid-Holland Centraal.

Opleiding en samenwerking voor kwaliteit

Werken in de kinderopvang is heel divers en bestaat onder andere uit het begeleiden van kinderen bij spelactiviteiten, observeren van gedrag en samenwerken met ouders. Het is een baan waarin men bijdraagt aan de ontwikkeling van de kinderen. In Haaglanden werken UWV, gemeenten, werkgevers en opleiders nauw samen om mensen te interesseren en op te leiden voor de kinderopvang. Een mooi voorbeeld is de samenwerking met werkgever Twee Samen. Kandidaten met de juiste competenties leiden ze op voor een baan als pedagogisch medewerker. Voorbeelden van belangrijke skills en vaardigheden om als (pedagogisch) medewerker kinderopvang aan de slag te kunnen zijn:

 • Begeleiden van en aandacht hebben voor anderen
 • Communicatieve vaardigheden voor contacten met kinderen en samenwerking met collega’s en ouders
 • Organiseren en begeleiden van spelactiviteiten
 • Zelfstandig werken, verantwoordelijkheid nemen/dragen en creativiteit.

Samenwerken voor een betere toekomst

Zij-instromers die een ander loopbaanpad willen kiezen en graag met en voor kinderen willen werken, dragen bij aan het terugdringen van de tekorten in de kinderopvang. Werkzoekenden die geïnteresseerd zijn in omscholing in de kinderopvang kunnen contact opnemen met hun werkcoach bij UWV, het Servicepunt Leren en Werken in de regio of met SBB. Samenwerken is essentieel om de tekorten aan te pakken en de kinderopvangsector te versterken. Met gezamenlijke inspanningen kunnen we zorgen voor voldoende gekwalificeerd personeel en een betere toekomst voor de kinderen in de opvang.

Bekijk hier het originele bericht van UWV.

UWV: 34 oplossingen voor personeelstekorten

34 oplossingen voor personeelstekorten in drie categorieën

Veel werkgevers kunnen al jaren heel moeilijk gekwalificeerd personeel vinden. De personeelstekorten in de meeste branches worden alsmaar groter. Daarom is de manier van personeel werven die werkgevers al jaren gebruiken, niet meer genoeg.

Gecategoriseerde oplossingen voor personeelstekorten

Door bepaalde werkwijzen aan te passen en door anders naar de functies binnen uw bedrijf te kijken, zou het werven van personeel gemakkelijker moeten gaan. UWV heeft daarom een praatplaat gemaakt met 34 oplossingen voor werkgevers om het personeelstekort aan te pakken. De oplossingen zijn in drie categorieën verdeeld: nieuw talent aanboren, werk anders organiseren en binden & boeien.

Bron: UWV

Bent u op zoek naar nieuw talent?

Wij kunnen u helpen! Neem contact met ons op, zodat we samen kunnen kijken wat u nodig heeft.

Lees het originele bericht van UWV hier.

Maatregelen nodig om personeelstekort publieke sector aan te pakken

Arbeidsmarktkrapte in de publieke sector kan nu al aangepakt worden

De arbeidsmarktkrapte in de publieke sector is een groeiend probleem in Nederland. Het wordt steeds moeilijker om gekwalificeerd personeel te vinden voor functies in de zorg, het onderwijs en andere overheidsdiensten. Kim Putters, directeur van de Sociaal-Economische Raad (SER), heeft in een interview bij WNL op Zondag aangegeven dat er nu al maatregelen genomen kunnen worden om dit probleem aan te pakken.

Groepen aan de kant van de arbeidsmarkt

In opdracht van meerdere ministeries heeft de SER onderzoek gedaan naar welke maatregelen er op korte termijn al getroffen kunnen worden. Het onderzoek toont aan dat er groepen mensen zijn die aan de kant van de arbeidsmarkt staan. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om mensen met een arbeidsbeperking of mensen die in deeltijd werken, maar waarvan het werken van meer uren nog niet loont. Het werken van meer uren kan namelijk leiden tot het verlies van eventuele toeslagen.

Een oplossing voor dit probleem is het verlichten van de financiële drempels die mensen ervan weerhouden meer uren te werken. Ook kan er meer aandacht besteed worden aan het opleiden van deze groepen mensen, zodat zij beter kunnen voldoen aan de vraag naar gekwalificeerd personeel in de publieke sector.

Meer jongeren nodig in publieke sector

Een ander probleem is dat er relatief meer ouderen aan het werk zijn in de publieke sector dan in de marktsectoren. Dit kan in de nabije toekomst tot grote problemen leiden. Om deze uitdaging aan te gaan, is het belangrijk dat werkgevers en de politiek zich richten op het bevorderen van een leven lang leren en het stimuleren van mobiliteit op latere leeftijd. Dit kan onder andere door het bieden van omscholingsprogramma’s en het faciliteren van loopbaanbegeleiding.

Administratieve werkdruk

Naast het aantrekken van nieuwe werknemers is het ook belangrijk om de werkdruk te beheersen. Het verlichten van de administratieve lastendruk en het slimmer organiseren van het werk kan hierbij helpen. Zo kunnen zorgverleners zich meer richten op het verlenen van zorg en kunnen onderwijzers zich meer richten op het onderwijzen van hun leerlingen.

Lees hier het originele artikel op HaaglandenInZicht.

Deeltijdbanen populair onder vrouwelijke afgestudeerden

Jonge vrouwen werken vaker in deeltijd dan jonge mannen

Cijfers van het CBS tonen aan dat er een groot verschil is in deeltijdwerk tussen mannen en vrouwen tijdens de eerste negen jaar van hun carrière. 30% van de vrouwen ging een jaar na het afstuderen in deeltijd werken, terwijl slechts 14% van de mannen dezelfde keuze maakte. Dit verschil in deeltijdwerk is in de jaren daarna alleen maar groter geworden.

Sectoren met meer deeltijdbanen

Een mogelijke verklaring voor dit verschil is dat vrouwen vaker worden opgeleid om te werken in sectoren waar deeltijdwerk de norm is, zoals de zorg en het onderwijs. Bovendien hebben levensbepalende gebeurtenissen, zoals samenwonen en de geboorte van een kind, een grotere impact op de carrière van vrouwen dan op die van mannen.

Afhankelijk van opleidingsniveau

De traditionele rolverdeling lijkt minder relevant te zijn voor vrouwen met een hbo- of wo-diploma dan voor vrouwen met een mbo-diploma. Dit zou erop kunnen wijzen dat het traditionele beeld in Nederland geleidelijk aan het verdwijnen is naarmate het opleidingsniveau stijgt.

Sociale normen

Hoewel Nederland een koploper is op het gebied van deeltijdwerk, blijkt uit de CBS-cijfers dat vrouwen die in deeltijd werken, steeds vaker een grote deeltijdbaan (28-35 uur per week) hebben. Bovendien staat Nederland in de top als het gaat om vrouwen die een baan hebben.

De oorzaken van deze verschillen zijn divers en complex, maar volgens minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap spelen sociale normen nog steeds een belangrijke rol bij de keuzes die mensen maken. Dit heeft financiële ongelijkheid tussen mannen en vrouwen tot gevolg, evenals traditionele verhoudingen tussen de seksen.

Gelijkheid in verdeling werk en zorg

Het kabinet is vastbesloten om te streven naar een gelijkwaardige verdeling van werk en zorg, waardoor de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt kan worden verbeterd. Dit kan worden bereikt door de toegang tot kinderopvang te vergroten, verlofregelingen in te voeren en genderstereotype rolpatronen te doorbreken.

Er is nog veel werk aan de winkel, maar het is positief om te zien dat de regering zich bewust is van deze problemen en zich inzet om ze aan te pakken. Als we als samenleving willen streven naar gelijkheid, moeten we ons blijven inzetten voor een eerlijke verdeling van werk en zorg, zodat mannen en vrouwen in staat zijn om hun leven en carrière op hun eigen voorwaarden vorm te geven.

Lees het originele artikel op HaaglandenInZicht.

In de problemen door terugbetaling van coronasteun?

Hulp voor ondernemers die in problemen komen door terugbetaling coronasteun

Tijdens de coronaperiode waren er verschillende regelingen om zzp’ers, ondernemers en werkgevers te ondersteunen. Denk aan NOW, Tozo en TONK. Ook was het mogelijk om bij de Belastingdienst uitstel van betaling aan te vragen. Maar… uitstel is geen afstel. Deze maand ontvingen degenen met een betalingsachterstand of zonder terugbetaalregeling een bericht van de Belastingdienst.

Moet u geld terugbetalen? Kom nu in actie!

U krijgt bericht van de instelling die de steun heeft uitgekeerd (gemeente, UWV, Belastingdienst of RVO). Bekijk de berichten dat u steun moet terugbetalen altijd! Vaak is het mogelijk om een betalingsregeling te treffen. Laat in ieder geval altijd iets van u horen aan de instantie aan wie u moet terugbetalen.

Lukt terugbetalen (nu nog) niet? Er is hulp mogelijk

Lukt het u op dit moment niet om geld terug te betalen en komt u hierdoor in de problemen? Gemeente Den Haag kan u helpen met verschillende zaken. Wij werken hiervoor samen met een aantal partijen. Soms verwijzen we u naar hen door.

– Geldzorgen of schulden

 • U kunt via de gemeente tijdelijke ondersteuning ontvangen met Bijstand voor zelfstandigen (Bbz-uitkering) of een Bbz-krediet.
 • U kunt hulp krijgen bij betalingsachterstanden.
 • U kunt hulp krijgen bij het oplossen van uw schulden.

– Heroriëntatie

 • U zoekt advies en/of coaching over je ondernemerschap, bedrijfsvoering of administratie.
 • U wilt om- of bijscholen.
 • U wilt hulp bij het vinden van werk in loondienst (deels of volledig).

Gedeeltelijk stoppen met uw bedrijf

 • U kunt hulp krijgen bij het oplossen van uw schulden.
 • U kunt hulp krijgen bij het proces.
 • U kunt hulp krijgen bij heroriëntatie.
 • U kunt loopbaanadvies krijgen.

– Een deel van uw personeel ontslaan (tijdelijk of definitief)

Neem contact op

Wij denken graag met u mee voor een oplossing. U kunt RMT Haaglanden bellen of mailen, via 085 401 59 84 of rmt@wsphaaglanden.nl.

Kijk voor meer informatie ook op:

SBB: trends ICT en creatieve industrie: circulaire economie, branchetransformatie en slimmer met data

Slimme algoritmes nemen steeds meer creatieve taken over. Ze maken zelfstandig beelden of ruimtelijke modellen, hergebruik elektronisch materiaal en elektronische apparatuur. Ook zien we een verschuiving naar online in de kunsten en entertainment. Bovendien zien we steeds meer gebruik van data in het creatieve proces. Dit zijn enkele trends die de ICT- en creatieve industrie vormgeven. Dat blijkt uit het nieuwe trendrapport van SBB, dat de ontwikkelingen in deze sectoren onderzoekt en hun impact op het werkveld en de vaardigheden van de toekomstige beroepsbeoefenaar beschrijft. 

Creatieve sector

In de communicatie-, media- en designsector worden steeds vaker gedetailleerde profielen gemaakt van gebruikers op basis van data uit verschillende bronnen. Zo worden bijvoorbeeld camera’s gebruikt om het aantal bezoekers te meten en worden bezoekers geclassificeerd op uiterlijke kenmerken. Deze gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt om het winkelontwerp te verbeteren. Kunstmatige intelligentie maakt het ook mogelijk om op basis van data en criteria algoritmes te creëren die creatieve taken overnemen. Hoewel dit kan leiden tot meer efficiëntie in het creatieproces, moeten mediamakers en vormgevers alert blijven om hun creativiteit te behouden in de nabewerking.

ICT-sector

In de ICT-sector ontstaat veel e-waste door het gebruik van elektronische apparatuur. Het hergebruik van elektronisch materiaal en apparatuur wordt daarom steeds belangrijker. Het repareren en refurbishen van hardware is in opkomst, wat bijdraagt aan een circulair systeem waarin afval wordt geminimaliseerd. Bedrijven moeten echter hun mentaliteit veranderen en verduurzaming in de hele keten bewerkstelligen om echt circulair te werken.

Kunsten- en entertainmentsector

In de kunsten- en entertainmentsector bieden online ontwikkelingen zowel kansen als concurrentie. Sommige organisaties hebben tijdens de coronacrisis hun aandacht verschoven naar virtuele producties. Dit wordt blijvend aan hun portfolio toegevoegd. Online streamingdiensten openen ook de deuren voor artiesten naar een internationaal publiek. Aan de andere kant zorgen deze ontwikkelingen ook voor nieuwe concurrentie, zoals influencers die ook gaan acteren of muziek maken.

Dynamisch proces

De trendrapporten van SBB zijn gebaseerd op een trendmethodiek bestaande uit het verzamelen van informatie, expertinterviews en validatiesessies met de adviseurs praktijkleren van SBB. Het constant ophalen van trendinformatie zorgt ervoor dat het trendonderzoek een dynamisch proces is. Bedrijven kunnen deze informatie gebruiken om in te spelen op nieuwe trends, terwijl vakopleidingen deze gebruiken om hun opleidingen actueel te houden en studenten voor te bereiden op de vaardigheden en taken van de toekomst.

Lees het originele artikel van HaaglandenInZicht.

Baankansen voor mannen én vrouwen in techniek en ICT

Baankansen voor vrouwen in techniek en ict

Gezien de maatschappelijke uitdagingen, zoals de woningbouwopgave, de verduurzaming en de energietransitie is het belangrijk in techniek en ICT om het aanwezige potentieel optimaal te benutten. Ook het potentieel van vrouwen. In december 2022 telde UWV 317 geregistreerde werkzoekenden zonder dienstverband met WW, die zo’n structureel kansrijk beroep in techniek en ICT zochten. Onder hen waren 39 vrouwen. In Haaglanden is nu nog circa een vijfde van de werkenden met een technisch of ICT-beroep vrouw. Om de krapte op arbeidsmarkt aan te pakken wil de regering meer vrouwen interesseren voor technische en ICT-opleidingen en beroepen.

Knelpunten voor vrouwen in techniek en ICT

‘Het Techniekpact’, waarin onderwijs, werkgevers- en werknemersorganisaties, regio’s en het Rijk samenwerken, zet hier al langer op in. Thea Koster, voorzitter Techniekpact, schrijft op de site van het samenwerkingsverband:

“Het verhogen van het aandeel meiden en vrouwen in technische opleidingen en arbeidsmarkt is een hardnekkig vraagstuk. Er zijn veel verschillende knelpunten. Deels komen die voort uit diepgewortelde en ingesleten beelden en overtuigingen. Naast een economische urgentie is er dan ook een sociaal/maatschappelijke urgentie.”

Jong beginnen met andere overtuigingen

Het aanpakken van deze knelpunten begint al op jonge leeftijd. Meisjes moeten op jonge leeftijd in aanraking komen met techniek en ICT, zodat ze zien dat dit vakgebied voor hen ook interessant is. Het is daarom belangrijk dat scholen en ouders ook aandacht besteden aan deze vakgebieden en hierover positief communiceren. Daarnaast moet er meer gedaan worden om vrouwen te stimuleren om te kiezen voor technische en ICT-opleidingen. Werkgevers kunnen hierbij ook een rol spelen, bijvoorbeeld door vacatureteksten aantrekkelijker te maken voor vrouwen en vrouwen actiever te werven voor technische en ICT-functies.

Werkcultuur aanpassen

Een ander belangrijk punt is dat de werkcultuur in technische en ICT-beroepen vaak nog niet inclusief genoeg is. Er heerst nog vaak een machocultuur en vrouwen worden niet altijd serieus genomen of krijgen niet dezelfde kansen als mannen. Hier moet meer aandacht voor komen, zodat vrouwen zich welkom voelen in deze beroepen en hun talenten optimaal kunnen benutten. Bedrijven moeten er dan ook voor zorgen dat vrouwen gelijke kansen krijgen op het gebied van promotie en salaris. Dit zal bijdragen aan een werkcultuur waarin vrouwen zich gewaardeerd en gesteund voelen en waarin ze kunnen gedijen.

Initiatieven UWV

Er zijn al veel initiatieven en programma’s die zich richten op het stimuleren van meisjes en vrouwen om te kiezen voor beroepen in techniek en ICT. Deze initiatieven zijn onder meer mentorprogramma’s, workshops, conferenties en beurzen. UWV werkt samen met opleidingsfondsen, werkgevers in de technieksector en Technicum om de instroom van technisch personeel te vergroten. Zij zijn in 2022 gestart met een praktisch leerwerkprogramma voor zij-instromers: het Technicum ONE-traject. Na een intake wordt er een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld. Inmiddels zijn er al 228 deelnemers ingestroomd. Daarnaast worden er voor 2023 500 nieuwe zij-instroomtrajecten verwacht.

Ook op zoek naar personeel?

Wij kunnen u helpen!

Lees het originele bericht van UWV hier.

Nieuwe Algemeen Directeur Patijnenburg: Ruud van Diemen

Ruud van Diemen Algemeen Directeur Patijnenburg

Ruud van Diemen zal vanaf juli 2023 de functie van Algemeen Directeur bij Patijnenburg bekleden. Met ruim drieëntwintig jaar ervaring als leidinggevende in zowel de profit- als de non-profitsector, waarvan dertien jaar als eindverantwoordelijke, is Ruud een waardevolle aanwinst voor het team. Momenteel is hij werkzaam als Onderwijsdirecteur bij ROC Mondriaan en bekleedt hij diverse bestuursfuncties. Patijnenburg is verheugd om Ruud van Diemen als ervaren bestuurder te verwelkomen.

 “De arbeidsmarkt is momenteel turbulent en daarbij is het van groot belang dat we voor iedereen een plek vinden met een toegevoegde waarde voor de persoon zelf en voor het werkveld. In mijn werkzame leven wil ik altijd het verschil maken voor de mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Inmiddels heb ik een stevig netwerk in het Haagse en ken ik veel bedrijven in het Westland. Ook met onderwijsinstellingen in die regio heb ik veelvuldig contact. De Westlandse mentaliteit spreekt me aan: eerlijk, open en hard werken”, aldus Ruud van Diemen over zijn benoeming.

Ruud is als Algemeen Directeur de opvolger van Inge Vermeulen. Aan het begin van dit jaar nam zij afscheid.

Over Patijnenburg: al bijna 70 jaar ondersteunt Patijnenburg gemotiveerde mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in hun zoektocht naar werk. Ze zetten zich in om hen te voorzien van passend werk, dat aansluit bij hun vaardigheden en talenten. Bovendien bieden ze professionele begeleiding en stimuleren ze persoonlijke ontwikkeling. Dit kan plaatsvinden via opleidingen die ze aanbieden, het opdoen van ervaring in ons werkleerbedrijf of langdurig werk bij ons. Patijnenburg biedt beschutte werkplekken voor mensen met een beperking, detacheert hen bij bedrijven en begeleidt werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk. Professionals staan klaar om hen vakbekwaam te begeleiden.

Aantal werkende 55-plussers stijgt

Meer 55-plussers aan het werk

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het aantal werkzame 55-plussers op de arbeidsmarkt gestegen van ruim 1,4 miljoen in 2013 naar ongeveer 2 miljoen in 2022, wat vooral een gevolg is van de vergrijzing en de toegenomen arbeidsparticipatie in alle leeftijdscategorieën tussen 15 en 75 jaar.

Discriminatie van 55-plusser tijdens zoektocht naar werk

Hoewel er momenteel een krapte op de arbeidsmarkt is, slaagt niet elke 55-plusser erin om binnen één maand na afloop van de WW een baan te vinden. Dit kan te wijten zijn aan factoren zoals de kwaliteit van het solliciteren, onvermogen of onwil om te werken en obstakels als langdurige ziekte, een aandoening of handicap en discriminatie. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft ongeveer de helft van de werkzoekende 55-plussers in 2018 discriminatie ervaren tijdens hun zoektocht naar werk.

Statistieken

Binnen de groep van 55-plussers werkt in 2022 81% van de 55-60 jarigen en 65% van de 60-65 jarigen, terwijl in 2013 deze percentages respectievelijk 70,8% en 45,3% waren. Volgens werkgevers ondervindt 16% matige tot ernstige problemen voor hun bedrijf of organisatie als gevolg van de uitstroom van personeel wegens pensionering in 2023, met name in de sectoren openbaar bestuur, vervoer en opslag en industrie. De horeca heeft de minste werkzame 55-plussers. Op dit moment wordt ongeveer 75% van de bevolking beschouwd als potentiële beroepsbevolking, maar de verwachting is dat dit percentage tegen 2040 zal dalen tot 70%. Bovendien zijn 55-plussers vaker langdurig werkloos dan jongere leeftijdsgroepen, omdat ze vaak langer recht hebben op de WW. Niettemin is het aantal 55-plussers met een WW-uitkering gedaald van 113.000 in 2013 naar ruim 48.000 in 2022.

Rapportage UWV

UWV heeft een hierover ook een rapportage gedeeld. Hierin behandelt UWV ook uitdagingen en mogelijkheden met betrekking tot het aannemen van oudere werknemers en bespreekt trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor verschillende leeftijdscategorieën met behulp van gegevens uit HaaglandenInZicht

Tips voor werkgevers

Werkgevers zouden breder kunnen kijken bij het zoeken naar kandidaten, door praktijkervaring en vaardigheden meer te benadrukken dan diploma’s, en kunnen mogelijk profiteren van regelingen zoals proefwerkperiodes en tegemoetkomingen zoals het lage-inkomensvoordeel (LIV), de tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV) en het loonkostenvoordeel (LKV). Werkgevers kunnen ook advies vragen bij het leerwerkloket, dat hen kan helpen bij het adviseren over scholing en ontwikkeling van (ouder) personeel.

Lees hier het originele artikel op HaaglandenInZicht.