Ondanks dat het thema een Leven Lang Ontwikkelen hoog op de politieke en maatschappelijke agenda staat, blijkt dat het aantal werkenden dat een opleiding volgt, in de afgelopen tien jaar is afgenomen.

Er zijn grote verschillen tussen organisaties. Zo geeft 16% van de werkgevers in de bouw en 51% van de werkgevers bij de overheid aan dat werknemers zelf alert moeten zijn op het volgen van de nodige cursussen.

Ook hebben bedrijven gekozen om minder personeel te laten rouleren (het uitvoeren van andere taken, of wisselen tussen afdelingen en functies) als manier om zich te ontwikkelen. Werkgevers zetten meer in op het vergaren van kennis en vaardigheden van buitenaf.

Lees meer 

 

 

publicatiedatum: 22 augustus 2023

Video: Zo wordt een match tussen werkgever en werknemer tot stand gebracht

Om mensen op de arbeidsmarkt (nieuwe) kansen te geven, is het belangrijk hen goed en eenduidig in beeld te hebben. Inzicht in hun arbeids- en ontwikkelpotentieel staat hierbij centraal.

Ken je klant‘ staat voor succesvolle bemiddeling tussen werknemer en werkgever. De focus ligt op het behouden van een transparant klantenbestand waarin de gegevens met betrekking tot de mogelijkheden, wensen en eigenschappen van kandidaten duidelijk worden vastgelegd. Met andere woorden: wat weten, kunnen, en willen ze? Deze gegevens bieden inzicht in de vaardigheden en potentie van de werknemer.

Kansen benutten

Een bestand als dit helpt om (nieuwe) kansen op de arbeidsmarkt te identificeren en te benutten. De kernvraag is: wat is het arbeids- en ontwikkelpotentieel van een kandidaat? Het antwoord op deze vraag bepaalt welke stappen er ondernomen moeten worden om iemand succesvol aan werk te helpen en ervoor te zorgen dat zij of hij de baan ook kan behouden.

Het verstrekken van informatie over het arbeids- en ontwikkelpotentieel van kandidaten vormt een bouwsteen van effectieve dienstverlening aan werkgevers. Hiermee wordt duidelijk wat de kandidaten kunnen en wordt er een realistisch beeld geschetst van het beschikbare aanbod. Dit zorgt voor de juiste match tussen werkgevers en werkzoekenden.

Juiste match

Wilt u meer inzicht krijgen in hoe deze geslaagde matches tot stand komen tussen werkgevers en werknemers? Bekijk dan het filmpje van ‘Samen voor de Klant’ over dit onderwerp, waarin het belang van ‘Ken je klant’ en het tot stand brengen van de juiste match tussen werkgever en werknemer wordt belicht.

Bovenstaande video is gemaakt door Sterk door werk.

UWV: Zo bent u aantrekkelijk voor de volgende generatie werknemers

Om aantrekkelijk te zijn voor de volgende generatie werknemers is het belangrijk om te begrijpen wat jongeren waardevol vinden in een baan, volgens Joselyn Faber, arbeidsmarktadviseur bij UWV. Haar inzichten, afgeleid van diverse onderzoeken over jonge arbeidskrachten, bevatten waardevolle lessen:

1. Doorgroeikansen

Jongeren hechten, in tegenstelling tot de meesten die van baan wisselen, niet alleen waarde aan salaris; ze hechten ook veel belang aan carrière-opties. Ze willen weten of er mogelijkheden zijn om zich bij een werkgever te ontwikkelen. Stilstand zien ze als een stap terug en constante ontwikkeling is hun streven.

2. Impactvol werk 

Generatie-Z (12-26 jaar oud) hecht – meer dan voorgaande generaties – waarde aan werk dat de samenleving ten goede komt. Ze willen betrokken zijn bij sociale, maatschappelijke of milieugerelateerde vraagstukken en verlangen dat hun werk impact heeft.

3. Erkenning en beloning 

Jongeren halen hun identiteit gedeeltelijk uit hun werk. Hoewel ze zich bewust zijn van hun persoonlijke en professionele groei, ontvangen ze niet altijd de erkenning die ze verdienen. Regelmatige erkenning van prestaties en doelen is dan ook belangrijk, gezien hun nog beperkte ervaring op de arbeidsmarkt.

4. Ontwikkelingskansen 

Deze jongeren hebben langetermijndoelen en zoeken uitdaging. Ze streven naar voortdurende groei en leren gedurende hun loopbaan. Als er geen perspectief is voor ontwikkeling, zullen ze snel ergens anders kijken voor nieuwe uitdagingen.

5. Coaching voor groei 

Jongeren willen bij voorkeur met ondersteuning van leidinggevenden op de carrièreladder klimmen. Feedback en coaching zijn voor hen waardevol. Als werkgever dient u als coach te fungeren en jongeren te helpen grote doelen te vertalen naar haalbare stappen. Dit bevordert zowel hun werk als hun persoonlijke ontwikkeling, wat ook de algehele doorstroom binnen uw bedrijf kan stimuleren.

Lees het volledige artikel van het UWV hier.

Sociaal en Cultureel Planbureau: ‘Meer aandacht nodig voor scholing bij werkgevers’

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft de meest recente editie van het onderzoek Arbeidsmarkt in kaart gepubliceerd. Dit onderzoek richt zich op de opvattingen van werkgevers over werknemersopleidingen en -ontwikkeling. Ondanks de prominente plaats van Leven Lang Ontwikkelen op de maatschappelijke en politieke agenda, is het percentage werkenden dat deelneemt aan opleidingen of cursussen in de afgelopen tien jaar afgenomen.

Verschillen tussen sectoren

Uit de gegevens van 2021 blijkt dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen organisaties, zowel qua sector als organisatieomvang. Bijvoorbeeld, 16% van de werkgevers in de bouwsector en 51% van de werkgevers bij de overheid stellen dat werknemers zelf verantwoordelijk zijn voor het volgen van relevante opleidingen en cursussen. Dit standpunt wordt gedeeld door grote organisaties met meer dan 100 werknemers.

Bedrijven willen meer investeren in kennis en vaardigheden

Bedrijven geven er tevens de voorkeur aan om minder te investeren in personeelsrotatie (het wisselen van taken of functies) en meer in het vergaren van externe kennis en vaardigheden. Verder blijken er aanzienlijke verschillen te zijn tussen sectoren met betrekking tot het aanbieden van opleidingen en cursussen onder werktijd. In de transportsector is 29% van de werkgevers hier positief over, terwijl dit percentage binnen de overheid slechts 4% bedraagt.

POP of POB aanbieden

Om werknemersvaardigheden te ontwikkelen, kunnen werkgevers persoonlijke ontwikkelplannen (POP) of persoonlijke opleidingsbudgetten (POB) aanbieden. Het aandeel werkgevers dat POP’s aanbiedt, is constant gebleven op 40%, terwijl het aandeel dat POB’s aanbiedt tussen 2011 en 2021 is gestegen van 14% naar 19%. Binnen de bouw- en transportsector worden POB’s minder gebruikt dan in zorg, overheid en onderwijs. Ook blijkt dat kleinere organisaties minder vaak POP’s of POB’s aanbieden.

Alternatieve kennisverwerving

Als alternatieve kennisverwerving binnen bedrijven wordt taakroulatie (het uitvoeren van verschillende taken) of jobrotatie (het wisselen van functies of afdelingen) gebruikt. Tussen 2019 en 2021 daalde het aantal bedrijven dat koos voor jobrotatie van 28,1% naar 20,7%, terwijl het aandeel dat taakroulatie koos nagenoeg gelijk bleef (49,1% in 2019 en 50,5% in 2021).

Lees hier meer over het onderzoek.

Sinds 2013 81.117 extra banen in de Banenafspraak

Meer dan 80.000 banen gecreëerd in de Banenafspraak

Mensen met een arbeidsbeperking lopen vaak tegen extra uitdagingen aan bij het vinden van werk. Het is dan ook goed nieuws dat er sinds 2013 in totaal 81.117 extra banen zijn gecreëerd voor deze groep. Deze positieve ontwikkeling komt aan de orde in een recente Kamerbrief van minister Carola Schouten, waarin ze de laatste cijfers over de Banenafspraak toelicht. In dit artikel gaan we dieper in op de belangrijkste punten en maatregelen die zijn genomen om meer mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen.

De Banenafspraak: samenwerking tussen marktwerkgevers en overheid

In 2013 hebben werkgevers in zowel het bedrijfsleven als de overheid een convenant gesloten om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze overeenkomst staat bekend als de Banenafspraak. Het doel is om tegen eind 2025 in totaal 125.000 extra banen te creëren, waarvan 100.000 in de private sector en 25.000 bij de overheid.

Marktwerkgevers bereiken hun doel

Met trots kan worden gesteld dat marktwerkgevers de doelstelling van 70.000 extra banen in 2022 hebben gehaald. In totaal hebben zij 71.113 extra banen gecreëerd. Minister Schouten prijst in haar Kamerbrief de inzet van reguliere werkgevers en benadrukt het belang van hun betrokkenheid:

“Ik ben verheugd dat de jaarlijkse groei weer flink is toegenomen, na een afname de afgelopen jaren. Met marktwerkgevers ga ik in gesprek hoe we deze versnelling kunnen doorzetten en hoe we de bekendheid van de Banenafspraak en de bijbehorende ondersteuning kunnen verbeteren.”

Overheidswerkgevers: behoefte aan aanvullende maatregelen

Helaas hebben overheidswerkgevers hun doelstelling van 22.500 extra banen in 2022 niet gehaald. In totaal zijn er 10.004 extra banen gecreëerd. Minister Schouten noemt deze uitkomst niet alleen teleurstellend, maar ook zorgwekkend. Om de aantallen te verhogen, werkt minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken aan de uitwerking van eerder aangekondigde maatregelen voor de Rijksoverheid. In het najaar maakt zij de details van deze maatregelen en de eerste effecten ervan bekend.

Naar een inclusieve arbeidsmarkt: de weg vooruit

Hoewel er aanzienlijke vooruitgang is geboekt bij het creëren van banen voor mensen met een handicap, is er nog werk aan de winkel. Het is cruciaal dat zowel markt- als publieke werkgevers blijven streven naar integratie op de arbeidsmarkt. Dit kan door voort te bouwen op de successen van de Banenafspraak en door de bekendheid ervan verder te vergroten. Daarnaast zijn gerichte maatregelen nodig om overheidswerkgevers te ondersteunen bij het behalen van hun doelstellingen.

Heeft u een plekje vrij voor iemand met een arbeidsbeperking?

Festival voor Inclusie bij Werkse!

Festival voor Inclusie - Werkse

Op 29 juni vond het Festival voor Inclusie plaats op het hoofdkantoor van Werkse!, georganiseerd in samenwerking met het MVO-platform Werkwaardig. Het festival was bovendien ter viering van het 95-jarig bestaan van de organisatie. Met als doel een inclusievere werkvloer en samenleving te bevorderen, kwamen diverse sprekers aan bod en werden inspirerende workshops gegeven.

Een rijke geschiedenis en een grote droom

De festivaldag begon met een lesje geschiedenis van wethouder Maaike Zwart. Ze vertelde over de oprichting van Werkse! in 1928 en de groei van de organisatie tot nu toe. Directeur Cor van der Wel benadrukte het belang van het vieren van successen en deelde zijn grote droom: het vinden van werkplekken voor de 3000 mensen in Delft die momenteel in de bijstand zitten.

Groot dromen en inclusieve werkgevers

Het belang van groot dromen werd tijdens het festival benadrukt. Nicolet Drukker, bestuurslid van Werkwaardig, riep werkgevers op om zich aan te melden bij het werkgeversplatform. Ze deelde inspirerende verhalen over de transformatie die het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt teweeg kan brengen. Cor van der Wel herkende dit en benadrukte dat mensen vaak meer kunnen dan ze zelf denken. Hij benadrukte de kracht van Werkse! om mensen een plek te geven, waardoor ze regelmaat, zelfvertrouwen en groei ervaren.

Workshops en inspiratie

Na het plenaire gedeelte brak de festivalsfeer los met muziek, foodtrucks en activiteiten. De workshops gaven deelnemers de mogelijkheid om verschillende ervaringen op te doen. In de workshop ‘Met eigen handen ervaren’ voelden deelnemers hoe het is om dagelijkse werkzaamheden uit te voeren die door werknemers van Werkse! worden gedaan. De workshop ‘Hoeveel eenden bouw jij met lego?’ liet zien hoe belangrijk het is om ideeën om te zetten in actie en meteen te beginnen, zonder te lang na te denken.

Meer lezen over dit succesvolle festival of de foto’s bekijken? Ga dan naar de website van Werkse.

UWV: weer meer kansrijke beroepen in Nederland

UWV: meer kansrijke beroepen in 2023

In 2023 is opnieuw een aantal beroepen toegevoegd aan de lijst van Kansrijke Beroepen van UWV. Deze lijst bevat beroepen waar werkzoekenden goede tot zeer goede kansen hebben om een baan te vinden, omdat de vraag naar personeel in deze beroepen over het algemeen groter is dan het aanbod. Laten we eens kijken naar enkele van de nieuwe kansrijke beroepen die aan de lijst zijn toegevoegd.

Beroepen met goede baankansen

Stef Molleman, arbeidsmarktadviseur van UWV, benadrukt dat er in alle sectoren beroepen te vinden zijn met goede baankansen. Veel van deze beroepen zijn al jarenlang kansrijk en de lijst bevat in totaal meer dan 280 beroepen. Het is waarschijnlijk dat deze beroepen ook in de komende jaren hun kansrijkheid behouden. Vooral de volgende richtingen kennen veel kansrijke beroepen: zorg, onderwijs, bouw en installatie, industrie en ICT.

Nieuwe beroepen op de lijst

Eén van de opvallende nieuwe toevoegingen aan de lijst van kansrijke beroepen is het beroep van verkoopmedewerkers mode. Dit beroep stond altijd bekend om de goede balans tussen vraag en aanbod vanwege de populariteit ervan. Echter, deze balans is veranderd en er is nu meer vraag naar personeel in de modeverkoop dan er mensen beschikbaar zijn om in kledingwinkels te werken. Dit komt mede door het aanbod van werk in andere sectoren.

Naast verkoopmedewerkers mode is er ook een stijgende vraag naar beroepen die te maken hebben met het omgaan met de krapte op de arbeidsmarkt. HR-managers, roostermakers en personeelsplanners zijn beroepen die momenteel veel gevraagd worden vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. De krapte heeft namelijk geleid tot meer aandacht voor HR-beleid, zoals werving, duurzame inzetbaarheid en personeelsplanning.

Deze beroepen zijn het minst kansrijk

Elk jaar onderzoekt UWV ook welke beroepen in Nederland het minst kansrijk zijn. Vorig jaar waren dit er vier, namelijk activiteitenbegeleiders, dierenverzorgers, uitvaart- en mortuariummedewerkers en instellingskoks. In 2023 is er echter bijna geen sprake meer van beroepen waar geen vraag naar personeel is. Dit laat zien hoe wijdverspreid de krapte op de arbeidsmarkt is. Het betekent echter niet automatisch dat elk beroep kansrijk is. Werkzoekenden kunnen nog steeds concurrentie ervaren, waardoor het moeilijk kan zijn om snel werk te vinden.

Lees het originele artikel van UWV hier.

Economische Prognoses 2023-2024: inzichten van de Rabobank voor de regionale economie

sectorprognoses van Rabobank

De Rabobank heeft onlangs economische prognoses voor de jaren 2023 en 2024 gepubliceerd. Deze prognoses geven een gedetailleerd inzicht in de economische vooruitzichten voor Nederland, zowel op nationaal als op regionaal niveau. Laten we eens kijken naar de belangrijkste bevindingen en verwachtingen voor de komende twee jaar.

Nationale economie

Voor de rest van 2023 wordt voor heel Nederland een gematigde economische groei van slechts 0,6% verwacht. Deze prognose is lager dan wat eerder dit jaar, in maart, werd voorspeld. De belangrijkste reden hiervoor is de verrassende krimp van de economie in het eerste kwartaal van 2023.

Voor 2024 wordt een licht herstel verwacht, met een voorspelde economische groei van 0,9%. De groei van de economie zal de komende twee jaar echter vooral worden beperkt door een tekort aan arbeidskrachten, wat voor verschillende sectoren een uitdaging vormt.

Regionale verschillen

Kijken we naar de verschillende regio’s van Nederland, dan valt op dat het grootste deel van het land nauwelijks groeit en dat in een derde van de regio’s zelfs een krimp wordt verwacht. Vooral regio’s in Noord-Nederland en delen van Noord- en Zuid-Holland worden getroffen.

Belang van regionale omstandigheden

Daarnaast blijkt uit de prognoses dat regionale groei sterk afhankelijk is van specifieke regionale omstandigheden. Factoren als de nabijheid van andere bedrijven en kennisinstellingen, een goed opgeleide beroepsbevolking en een gunstige leefomgeving zijn van grote invloed op de economische ontwikkeling van een regio.

De regionale economie

Zoals eerder vermeld is de economische groei in de meeste regio’s minimaal en wordt in een derde van de regio’s zelfs een krimp verwacht. Dit wordt beïnvloed door zowel de in de regio aanwezige sectoren als de specifieke regionale omstandigheden. Factoren als innovatieve clusters van samenwerkende bedrijven, het aantal groeiende en nieuwe bedrijven, de kwaliteit van de beroepsbevolking, de aanwezigheid van een goede kennis- en fysieke infrastructuur en de kwaliteit van de leefomgeving spelen een cruciale rol bij het creëren van een gunstig vestigingsklimaat. klimaat voor bedrijven in de regio.

Regionale prognoses

De regio’s Haarlem en Leiden en Bollenstreek kennen relatief weinig sectorclusters en er worden minder nieuwe bedrijven opgericht dan in andere regio’s. Hetzelfde geldt voor de regio Oost-Zuid-Holland, maar ook hier blijft het woon- en verblijfsklimaat achter. In IJmond worden minder nieuwe bedrijven opgericht dan elders, terwijl de kennisinfrastructuur de economische groei in West-Friesland belemmert.

Sectoren en groei

De gunstige verwachtingen voor bouw, ICT en zakelijke dienstverlening dragen bij aan een positief beeld voor regio’s waar deze sectoren sterk vertegenwoordigd zijn. Zo is de bouwsector een belangrijke sector op de Veluwe en Noord-Overijssel, terwijl de ICT-sector en de zakelijke dienstverlening floreren in Utrecht en Groot-Amsterdam. Het groeicijfer voor deze regio’s zal dus hoger zijn dan het landelijke groeicijfer.

Lees hier het hele artikel op de website van HaaglandenInZicht.

Samenwerking UWV en gemeente met maatwerkscan

Samenwerking gemeente Den Haag en UWV - maatwerkscan

UWV Haaglanden en de gemeente Den Haag slaan de handen ineen in de strijd tegen verlaging van de bijstandsuitkeringen. Zij hebben een datagedreven maatwerkscan ontwikkeld die ondersteuning op maat biedt aan mensen met een WW-uitkering. De succesvolle pilot heeft ertoe geleid dat meer mensen aan het werk zijn. Inmiddels tonen ook andere regio’s interesse in deze vernieuwende aanpak.

Ondersteuning op maat voor duurzaam werken

Werk vinden kan voor werklozen een uitdaging zijn die verder gaat dan sollicitatietrainingen of een indrukwekkend cv. Daarom is het essentieel dat UWV en de gemeente Den Haag mensen met een WW-uitkering goed begeleiden. Samen hebben ze de expertise en faciliteiten om maatwerk te leveren en mensen aan duurzaam werk te helpen. Denk aan bijscholing, omscholing, werkontwikkelingsprogramma’s en maatschappelijke ondersteuning op het gebied van financiën, gezin en gezondheid.

Efficiënter en beter geholpen

Patricia Ladan, rayonmanager UWV Haaglanden, legt uit: “UWV staat voor iedereen klaar, en we merken dat we voor sommige mensen nog meer uit de kast moeten trekken om een duurzame baan te vinden. Dan is het enorm waardevol om vooraf te weten wie dat extra steuntje nodig heeft. Die ambitie is de start geweest van het project ‘WW niet naar bijstand’. Je baan verliezen is vaak al enorm ingrijpend en sommige mensen komen dan in een extra lastige situatie. Díe mensen willen we sneller én beter helpen. Met de maatwerkscan hebben we een manier gevonden om hen in beeld te krijgen. Deze mensen bieden we vervolgens de gezamenlijke dienstverlening van UWV en gemeente Den Haag. Dat is maatwerk. We kijken naar sollicitatiemogelijkheden én naar persoonlijke omstandigheden. Zo bieden we samen de hulp die past én die nodig is en helpen we mensen vooruit, nu en voor de toekomst.”

De kracht van data: de maatwerkscan

UWV heeft de maatwerkscan ontwikkeld op basis van een datagedreven aanpak. Deze scan brengt mensen in kaart die bij het indienen van een WW-aanvraag bijzondere ondersteuning op maat nodig hebben om duurzaam aan het werk te komen. Denk hierbij aan mensen die eerder een (bijstands)uitkering hebben ontvangen. Deze groep krijgt dan gezamenlijk begeleiding aangeboden door UWV en gemeente Den Haag.

Doelgericht en persoonlijk

Wethouder Kavita Parbhudayal van Werk, Wijken en Diensten van de gemeente Den Haag benadrukt het belang van werk: “Wij vinden het sociaal niet aanvaardbaar dat mensen buiten de samenleving staan en economisch niet verantwoord om arbeidspotentieel onbenut te laten. Werk is essentieel. Liefst betaald werk. Het hebben van collega’s, sneller de taal leren, ertoe doen: dat geeft zelfvertrouwen en versterkt de eigenwaarde. Het helpt bestaanszekerheid en financiële onafhankelijkheid te vergroten. Deze samenwerking van UWV en de gemeente is maatwerk: doelgericht en persoonlijk. Daardoor vergroten we de kans op nieuw werk en verkleinen we de kans dat mensen in de bijstand vallen. Zo bouwen we samen aan een stad die tegen een stootje kan.”

Gezamenlijke dienstverlening op maat

UWV en de gemeente Den Haag bieden gezamenlijke diensten aan, waarbij mensen zelf de keuze hebben om daar gebruik van te maken. Na een eerste gesprek met UWV kan er een vervolggesprek plaatsvinden met de gemeente. Naast het verbeteren van sollicitatievaardigheden wordt gekeken naar mogelijkheden voor om- of bijscholing, maar ook naar persoonlijke omstandigheden op het gebied van financiën, gezin en gezondheid.

Samenwerking als model voor de toekomst

UWV en de gemeente Den Haag zien deze samenwerking als een voorbeeld voor toekomstige samenwerkingen. Het belangrijkste doel is dat mensen op een effectieve manier worden geholpen, ongeacht het type uitkering dat ze ontvangen. Met dit zogenaamde ‘ontschotte’ dienstverleningsmodel kunnen UWV en gemeente er samen voor zorgen dat steeds meer mensen mee kunnen doen in de samenleving en hun bijdrage kunnen leveren. Dat is niet alleen goed voor de samenleving en de betrokken organisaties, maar vooral voor de betrokkenen.

Patijnenburg on the move: nieuwe koers naar hét sociaal ontwikkelbedrijf voor Westlanders

Nieuwe koers Patijnenburg

Patijnenburg maakte deze week de nieuwe koers bekend. “Westlanders meer kansen bieden om zich te ontwikkelen, dat is waar we ons sterk voor gaan maken. Patijnenburg moet groeien tot hét ontwikkelbedrijf voor Westlanders.” Vandaag is het plan met de nieuwe koers bekrachtigd door de ondertekening door Ben van der Stee (wethouder gemeente Westland) en Ruud van Diemen (nieuwe algemeen directeur Patijnenburg per juli 2023).

Optimaal in de samenleving participeren

“Ons gezamenlijke doel is om de medewerkers van Patijnenburg en Westlanders met een uitkering weer mee te laten doen aan de gewone arbeidsmarkt. Dit betekent voor deze groep Westlanders: meer begeleiding, meer kansen op ontwikkeling en leren. Hierdoor worden de kansen op doorstroom naar de gewone arbeidsmarkt groter. En daar profiteert uiteindelijk de hele Westlandse samenleving van”, aldus Ben van der Stee.

“Komende jaren maakt Patijnenburg een verdere stap naar een sociaal ontwikkelbedrijf. Bij ons ontwikkelen medewerkers en kandidaten zich via werk, training en opleiding in leerwerklijnen. Dit betekent dat we ook kijken naar wat een persoon zelf kan en wil. Het zo regulier mogelijk werken is zowel goed voor de medewerkers van Patijnenburg als de re-integratiekandidaten. We zijn ervan overtuigd dat deze inwoners van het Westland met dit scenario optimaal kunnen participeren in de samenleving”, aldus Ruud van Diemen. 

Hoofdkoers

De hoofdkoers naar het nieuwe Patijnenburg bestaat uit de volgende punten:

1.Het uitbouwen van de functie van sociaal ontwikkelbedrijf. Ambitie is dat alle groepen die tijdelijk of langer bij Patijnenburg zijn, zich kunnen ontwikkelen op algemene werknemersvaardigheden en functie/vakvaardigheden. Het doel is dat zij zowel binnen als buiten Patijnenburg een zo passend mogelijke baan kunnen vervullen.

2. Samenvoegen Werkbedrijf en het onderdeel Re-integratie.

3. We zetten meer in op ontwikkelbanen. Dit is voor die inwoners die nu nog niet in dienstverband bij een werkgever kunnen werken, maar later misschien wel. Zo werken we aan het doel om zoveel mogelijk mensen te laten werken. Dit helpt hen in het gevoel van waardering en om mee te kunnen doen aan de samenleving.

4. Er wordt gesproken om de huidige productieactiviteiten om te zetten naar een diversiteit van leerwerklijnen. Hierbij wordt het werk afgestemd op wat een kandidaat kan of andersom. Deze leerwerklijnen bieden veel ontwikkelingskansen. Zo zetten wij de beweging in van productiebedrijf naar leer-ontwikkelbedrijf.

5. De dienstverlening van Patijnenburg wordt uitgebreid naar andere (een brede set aan) doelgroepen, zoals statushouders, jongeren, schoolverlaters Pro/VSO, GGZ-cliënten en klanten van het UWV. Hiermee verbreden we de basis voor de organisatie.

Rust en vertrouwen geven

“De beweging naar ontwikkelbedrijf betekent dat we ook gaan kijken of we (geleidelijk) Wsw- en beschutte medewerkers (kleine) stappen kunnen laten maken in het zo regulier mogelijk werken. Daarom gaan we geleidelijk een beweging van medewerkers maken van productie naar dienstverlening en van dienstverlening naar individuele – of groepsdetachering. Patijnenburg blijft echter wel de veilige haven wanneer het zo regulier mogelijke werk wordt beëindigd of even niet lukt. Dit helpt om mensen de rust en het vertrouwen te geven om een stap te maken”, zegt Ruud van Diemen tot besluit.

Ga naar de website van Patijnenburg.

Het inspirerende succesverhaal van Sabah

Het inspirerende succesverhaal van Sabah bij WSP Rijswijk

Het WerkgeversServicepunt Rijswijk speelt een cruciale rol in het verbinden van werkzoekenden en werkgevers in de regio. Dat leidt vaak tot prachtige succesverhalen. In deze blog delen we graag het inspirerende succesverhaal van Sabah, een werkzoekende die met behulp van het WSP zijn droombaan vond. Ontdek hoe Sabah als goedlachse en gemotiveerde man nu met veel plezier werkt als koffiemachine-operator, dankzij de samenwerking tussen de WSP en GreenFox Social Return B.V.

Een vastberaden en gemotiveerde werkzoekende

Sabah, een man vol levenslust en motivatie om weer aan het werk te gaan, zat enige tijd zonder werk. Hij kon niet wachten om weer aan de slag te gaan en nam daarom zelf contact op met WSP Rijswijk. Samen trokken ze alles uit de kast om snel een nieuwe baan te vinden die perfect bij Sabah zou passen. En met succes!

“Mijn tip voor iedereen die werk zoekt: stel je breed op voor werk en dan zijn er voor iedereen kansen!”

Sabah

Sabah’s rol als koffiemachine-operator

Sabah heeft zijn plek als koffiemachine-operator gevonden en werkt nu met veel plezier in deze functie. Via GreenFox Social Return B.V. heeft hij de mogelijkheid om voor verschillende opdrachtgevers in Den Haag aan de slag te gaan. Zo draagt hij bij aan het leveren van kant-en-klare koffieautomaten bij gerenommeerde bedrijven als Nationale Nederlanden en Deloitte.

“Er was direct een match tijdens het kennismakingsgesprek”

Patricia van Wiering, Greenfox Social Return

De zoektocht naar een geschikte match

Passend werk vinden is niet altijd even makkelijk en ook Sabah heeft zijn portie afwijzingen gehad. Hij werd aanvankelijk afgewezen voor een vacature waarop hij had gesolliciteerd. Ondanks de teleurstelling zette hij door. WSP Rijswijk liet Sabah kennismaken met GreenFox Social Return, met regelmatig contact tussen WSP Rijswijk en de werkgever. Door goed naar het profiel van Sabah te kijken en deze te vergelijken met openstaande vacatures, is uiteindelijk een perfecte match ontstaan.

Lees het originele artikel van WSP Rijswijk hier.