Meer 55-plussers aan het werk

Aantal werkende 55-plussers stijgt

Meer 55-plussers aan het werk

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het aantal werkzame 55-plussers op de arbeidsmarkt gestegen van ruim 1,4 miljoen in 2013 naar ongeveer 2 miljoen in 2022, wat vooral een gevolg is van de vergrijzing en de toegenomen arbeidsparticipatie in alle leeftijdscategorieën tussen 15 en 75 jaar.

Discriminatie van 55-plusser tijdens zoektocht naar werk

Hoewel er momenteel een krapte op de arbeidsmarkt is, slaagt niet elke 55-plusser erin om binnen één maand na afloop van de WW een baan te vinden. Dit kan te wijten zijn aan factoren zoals de kwaliteit van het solliciteren, onvermogen of onwil om te werken en obstakels als langdurige ziekte, een aandoening of handicap en discriminatie. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft ongeveer de helft van de werkzoekende 55-plussers in 2018 discriminatie ervaren tijdens hun zoektocht naar werk.

Statistieken

Binnen de groep van 55-plussers werkt in 2022 81% van de 55-60 jarigen en 65% van de 60-65 jarigen, terwijl in 2013 deze percentages respectievelijk 70,8% en 45,3% waren. Volgens werkgevers ondervindt 16% matige tot ernstige problemen voor hun bedrijf of organisatie als gevolg van de uitstroom van personeel wegens pensionering in 2023, met name in de sectoren openbaar bestuur, vervoer en opslag en industrie. De horeca heeft de minste werkzame 55-plussers. Op dit moment wordt ongeveer 75% van de bevolking beschouwd als potentiële beroepsbevolking, maar de verwachting is dat dit percentage tegen 2040 zal dalen tot 70%. Bovendien zijn 55-plussers vaker langdurig werkloos dan jongere leeftijdsgroepen, omdat ze vaak langer recht hebben op de WW. Niettemin is het aantal 55-plussers met een WW-uitkering gedaald van 113.000 in 2013 naar ruim 48.000 in 2022.

Rapportage UWV

UWV heeft een hierover ook een rapportage gedeeld. Hierin behandelt UWV ook uitdagingen en mogelijkheden met betrekking tot het aannemen van oudere werknemers en bespreekt trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor verschillende leeftijdscategorieën met behulp van gegevens uit HaaglandenInZicht

Tips voor werkgevers

Werkgevers zouden breder kunnen kijken bij het zoeken naar kandidaten, door praktijkervaring en vaardigheden meer te benadrukken dan diploma’s, en kunnen mogelijk profiteren van regelingen zoals proefwerkperiodes en tegemoetkomingen zoals het lage-inkomensvoordeel (LIV), de tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV) en het loonkostenvoordeel (LKV). Werkgevers kunnen ook advies vragen bij het leerwerkloket, dat hen kan helpen bij het adviseren over scholing en ontwikkeling van (ouder) personeel.

Lees hier het originele artikel op HaaglandenInZicht.