Leer- en ontwikkelcultuur voor volwassenen stimuleren

Kabinet: 1,2 miljard euro ter versterking leer- en ontwikkelcultuur

Leer- en ontwikkelcultuur voor volwassenen stimuleren

De kenniseconomie moet beschermd worden en de arbeidsmarkt in Nederland moet toekomstbestendiger worden. Om dit voor elkaar te krijgen, is het zaak om leren en ontwikkelen voor volwassenen te stimuleren. Dit helpt mensen om hun huidige baan te behouden, verder te groeien of om een nieuwe baan te vinden. Daarom trekt het kabinet hier 1,2 miljard euro voor uit.

Veranderende arbeidsmarkt

Dertig jaar werken voor dezelfde werkgever is niet meer van deze tijd. De veranderingen die dit met zich meebrengt vereist inzet van zowel werkenden, werkgevers en opleiders. Een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) komt hierbij kijken. Door werknemers biedt dit een aantal voordelen, zoals waardering en flexibiliteit op de arbeidsmarkt, persoonlijke groei en meer plezier op het werk. Maar ook voor werkgevers heeft dit positieve kanten. Hierdoor is het vinden van gekwalificeerd personeel, het behouden van huidig personeel en het verhogen van de productiviteit gemakkelijker. Goed werkgeverschap en daarmee dus het stimuleren van ontwikkeling van werknemers, draagt volgens de SER bij aan een kansrijke aanpak voor knelpunten op de arbeidsmarkt. Ook biedt het mogelijkheden om de krapte op de arbeidsmarkt, de energietransitie en de vergrijzing goed door te komen.

Aantal lerende volwassen daalt

Het belang van blijven leren en ontwikkelen is duidelijk. Toch is dit niet terug te zien in de cijfers met betrekking tot cursusdeelname van volwassenen. Tussen 2017 en 2020 is de cursusdeelname van volwassenen namelijk gedaald. Dit ging van 54% naar 51%. Ook is de afgelopen jaren te zien dat er minder wordt geleerd op (en van) het werk. Het gaat vooral om praktisch geschoolden, die minder vaak een leer- of ontwikkeltraject volgen. Daarnaast is te zien dat er binnen het mkb vaak minder mogelijkheden zijn voor uitgebreide leer- en ontwikkeltrajecten.

‘Veel Nederlanders hebben nog nooit een cursus gevolgd. Zij hebben misschien meer nodig om te weten waar ze moeten beginnen.’

Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Kabinet trekt 1,2 miljard euro uit voor de leer- en ontwikkelcultuur

De hierboven omschreven uitdagingen hebben het kabinet ertoe aangezet om 1,2 miljard euro vrij te maken om leren en ontwikkelen onder volwassenen te stimuleren. Dit wordt als volgt verdeeld:

  • 500 miljoen euro binnen STAP-budget voor mensen met maximaal een mbo-4-diploma.
  • 392 miljoen euro (deels voorwaardelijk) voor het ontwikkelen van scholingsaanbod gericht op de energietransitie.
  • 210 miljoen euro voor een betere aansluiting tussen het beroepsonderwijs en het mkb.
  • 50,5 miljoen euro naar stimulering van taal- en beroepsvaardigheden voor laaggeletterden.

Deze laatste drie categorieën worden gefinancierd vanuit het Nationaal Groeifonds (NGF). Daarnaast wordt er vanaf 2023 structureel 15 miljoen euro geïnvesteerd, zodat de gemeenten zich kunnen inzetten voor het aanpakken van laaggeletterdheid.

Samenwerking vereist voor de doelstellingen rond LLO

Het kabinet kan de verandering niet alleen bewerkstelligen. De inzet van werkgevers, werkenden, werkzoekenden, sociale partners, sectoren, O&O fondsen, publieke & private opleiders, regionale arbeidsmarktpartijen, publieke uitvoerders en andere betrokkenen zijn hierbij nodig. Het kabinet vraagt daarom de medewerking van deze partijen om er samen voor te zorgen dat LLO vanzelfsprekend wordt. Een goed functionerende arbeidsmarkt is tenslotte gunstig voor ons allemaal.

‘De meeste mensen spenderen een groot deel van hun leven op het werk. Dat is goed voor onze persoonlijke ontplooiing, ons sociale netwerk en ons gevoel van (eigen) waarde. Om duurzaam inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt is blijven leren, en je ontwikkelen, belangrijk.’

Karien van Gennip, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Nederland

Wilt u personeel laten bijscholen of hun vaardigheden laten vastleggen?

Praktijkleren kan voor u de oplossing zijn!